Designed and built with care, filled with creative elements

Top

TOEIC NỀN TẢNG

TOEIC NỀN TẢNG

TOEIC NỀN TẢNG nhằm mục đích cung cấp cho học viên chương trình đào tạo tiếng Anh cao cấp bằng cách đem lại các bài tập với sự giới hạn thời gian và một loạt các bài kiểm tra có thể giúp họ hiểu về các thiết lập kinh doanh / chuyên nghiệp.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp tối – 3 tiết học (Tùy chọn)

Bài kiểm tra: 

Mỗi tuần 1 lần

Chương trình Rehab:

1 tuần

Mục tiêu:

Để phát triển trình độ tiếng Anh của học viên trong tất cả các kỹ năng: Đọc, Nghe, Viết, Ngữ pháp, Từ vựng và Nói.

Kiểm Tra:

Nhà trường có thể sắp xếp tổ chức các bài thi thử nếu học sinh muốn tham gia.

Chương trình ban ngày
Lớp tối (Bắt buộc)

LỚP 1:1

Speaking Mỗi chủ đề được trình bày cẩn thận với các bài tập để giúp học viên hiểu các vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình.

Listening: Các bài tập được thiết kế cung cấp cho người học cơ hội áp dụng những sự hiểu biết của họ về các thông điệp dựa trên âm thanh với các nhiệm vụ yêu cầu nói, đọc và viết.

Reading: Học viên có thể học các kỹ năng đọc hiểu, tìm ý chính và sử dụng ngữ cảnh để hiểu các mục từ vựng.

Grammar: Tài liệu cho lớp học được tổ chức theo các thể loại ngữ pháp, chẳng hạn như các thì, câu hỏi và bài viết. Trong đó, có một số bài tập cho học viên thực hành ngữ pháp mà họ đã học.

LỚP NHÓM

Các lớp học nhóm được chia sẻ bởi TOEIC Foundation & Đảm bảo

* Đối với học viên mới, trưởng bộ môn sẽ sắp xếp lớp nhóm tương ứng với trình độ của học viên.

Speaking: Hoạt động nói mang đến những cơ hội để học viên tiếp cận với những câu hỏi đa dạng ở những nội đúng cụ thể. Những câu hỏi được đặt ra từ bất kì một bài học nào.

Pattern & Strategies: Đây là phần tổng hợp dành cho học viên TOEIC chứa các mô hình và chiến lược hữu ích khác nhau cần thiết để làm bài kiểm tra. Nó bao gồm một số bài tập mỗi sau một chủ đề có thể là một công cụ được sử dụng để kiểm tra mức độ họ hiểu cuộc thảo luận.

Grammar: Ngữ pháp nhấn mạnh vào các cấu trúc dễ hiểu cho những người học TOEIC. Các hoạt động từ dễ dàng đến phức tạp được đặt ra để đo lường sự tiến bộ, bao gồm một số bài tập nói dựa trên nhiệm vụ nhằm củng cố và tích hơpj lý thuyết vào kinh nghiệm thực tế.

LỚP TỐI

  • Dictation and Shadowing
  • Speaking Vocabulary
  • Grammar