Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI Main Campus Nhà Ăn

API BECI Main Campus

Nhà Ăn

⦁ Nhà ăn nằm ở tầng 4 của toà nhà Academy với diện tích thoải mái. Không thể vào sau 10 giờ tối, nhưng có thể sử dụng đến trước nửa đêm.

View: