Designed and built with care, filled with creative elements

Top

CHAPIS Campus Khuôn Viên

CHAPIS Campus

Khuôn Viên

Cơ sở Chapis của Học viện Pines là nơi dành cho học sinh Cấp 6 đến Cấp 10 của học viện. “Chính sách Chỉ sử dụng tiếng Anh” hoặc EOP được thực hiện xung quanh khuôn viên trường để đào tạo nghiêm ngặt các học viên nói tiếng Anh và coi đó như một thói quen mà kết quả đạt được sẽ giao tiếp trôi chảy và thành thạo.

View: