Beci Academy khóa học Toeic

Đảm bảo điểm Toeic đạt được như cam kết. Tuy nhiên, khóa học yêu cầu học viên có điểm đầu vào như sau:

  • Đầu vảo trên 400 đảm bảo 700
  • Đầu vào trên 700 đảm bảo 900

Học viên phải đăng ký tối thiểu 12 tuần vfa phải có mặt đủ số buổi học. Học viên được học lại miễn phí cho đến khi đạt điểm đầu ra theo yêu cầu. Chương trình thiết kế học tối đa 11 giờ.

  • Lớp học 1:1 (4 giờ): TOEIC Speaking, Listening. Reading, Writing
  • Lớp học nhóm (2 giờ)
  • Lớp học buổi tối (5 giờ): từ 4-6 học viên.