Wales khóa học giao tiếp ESL

1. ESL Flexible

Đối tượng phù hợp: Học viên có trình độ sơ cấp hoặc căn bản.

Lớp học 1:1: 5  buổi/ tuần

Không có lớp học nhóm 

2. ESL thông thường

Lớp học 1:1: 6 buổi/ tuần

Lớp học 1:4: 2 buổi/ tuần