Designed and built with care, filled with creative elements

Top
  • Được thành lập năm 1996, cùng với PINES, MONOL, HELP trở thành 3 cái tên trường Anh ngữ danh tiếng nhất tại Baguio, Philippines. Trước đây, HELP có 2 cơ sở