Đại từ Pronoun là gì và cách sử dụng trong tiếng Anh

Ngày 03/03/2024
559 lượt xem

Đại từ Pronoun là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của đại từ Pronoun, cách sử dụng chính xác trong câu, và các loại đại từ Pronoun khác nhau để giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách tự tin.

1. Giới thiệu về đại từ Pronoun

Đại từ Pronoun là một loại từ được sử dụng để thay thế cho một danh từ hoặc một nhóm danh từ trong câu. Từ “Pronoun” có nguồn gốc từ tiếng Latin và có nghĩa là “thay thế” hoặc “đại từ”.

Vai trò của đại từ Pronoun trong câu là thay thế cho danh từ hoặc nhóm danh từ, giúp câu ngắn gọn hơn và tránh sự lặp lại không cần thiết. Sử dụng đại từ Pronoun cũng giúp câu trở nên dễ hiểu hơn, đặc biệt là khi viết hay nói liên tục về một đối tượng nào đó.

Ví dụ:

 • “Mary is a teacher. She loves her job.” (Mary là một giáo viên. Cô ấy yêu công việc của mình.) Trong đó, “She” và “her” được sử dụng để thay thế cho “Mary” và “công việc của cô ấy”, giúp câu trở nên ngắn gọn hơn.

2. Các loại đại từ Pronoun

Có bảy loại đại từ Pronoun chính, bao gồm:

 1. Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)
 • Đại từ nhân xưng dùng để thay thế cho người nói, người nghe hoặc người thứ ba.
 • Có ba ngôi: thứ nhất (I, we), thứ hai (you) và thứ ba (he, she, it, they).
 1. Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)
 • Đại từ sở hữu dùng để thay thế cho danh từ + ‘s hay danh từ đằng sau danh từ + ‘s.
 • Các đại từ sở hữu bao gồm: mine, yours, his, hers, its, ours, và theirs.
 1. Đại từ chỉ định (Demonstrative Pronouns)
 • Đại từ chỉ định dùng để chỉ ra một người hoặc một vật cụ thể trong không gian hoặc thời gian.
 • Bốn đại từ chỉ định bao gồm: this (này), that (đó), these (những cái này), và those (những cái đó).
 1. Đại từ tân ngữ (Object Pronouns)
 • Đại từ tân ngữ được sử dụng như một tân ngữ trong câu.
 • Các đại từ tân ngữ bao gồm: me (tôi), you (bạn), him (anh ấy), her (cô ấy), it (nó), us (chúng tôi), và them (họ).
 1. Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)
 • Đại từ bất định được sử dụng để chỉ một số lượng không xác định hoặc không đếm được.
 • Các Đại từ bất định bao gồm: some, any, no, every, each, many, few, nhiều, một vài, mỗi, tất cả…
 1. Đại từ quan hệ (Relative Pronouns)
 • Đại từ quan hệ được sử dụng để kết hợp hai mệnh đề với nhau.
 • Các Đại từ quan hệ bao gồm: who, whom, whose, which và that.
 1. Đại từ nghi vấn (Interrogative Pronouns)
 • Đại từ nghi vấn được sử dụng để hỏi thông tin.
 • Các Đại từ nghi vấn bao gồm: who (ai), whom (ai), whose (của ai), what (gì), which (nào).

Sử dụng đúng các loại đại từ Pronoun sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Anh chính xác và tự tin hơn.

3. Cách sử dụng đại từ Pronoun trong câu

3.1. Sử dụng đại từ nhân xưng để chỉ người nói, người nghe và người thứ ba

Đại từ nhân xưng được sử dụng để thay thế cho danh từ để không phải lặp lại nhiều lần trong câu hoặc đoạn văn. Có ba loại đại từ nhân xưng là đại từ nhân xưng số ít (singular) và đại từ nhân xưng số nhiều (plural) cho người nói (I, we), người nghe (you), và người thứ ba (he, she, it, they).

Ví dụ:

 • She is my friend. (Cô ấy là bạn của tôi.)
 • They are students. (Họ là sinh viên.)

3.2. Sử dụng đại từ sở hữu để chỉ sở hữu

Đại từ sở hữu được sử dụng để chỉ sở hữu của một người hoặc một đồ vật. Có hai loại đại từ sở hữu là đại từ sở hữu đơn (singular) và đại từ sở hữu số nhiều (plural) để chỉ sở hữu của người nói hoặc người khác.

Ví dụ:

 • This is my book. (Đây là cuốn sách của tôi.)
 • Their car is parked outside. (Chiếc xe của họ đỗ bên ngoài.)

3.3. Sử dụng đại từ chỉ định để chỉ vật nói đến

Đại từ chỉ định được sử dụng để chỉ ra vật nói đến một cách rõ ràng, xác định, như “this” (này), “that” (đó), “these” (những cái này), “those” (những cái đó). Thường được sử dụng để tránh lặp lại các danh từ, giúp văn phong trong câu trở nên súc tích, ngắn gọn hơn.

Ví dụ:

 • This is my car. (Đây là xe của tôi.)
 • That book is very interesting. (Quyển sách đó rất thú vị.)
 • These shoes are too small. (Những đôi giày này quá nhỏ.)
 • Those flowers in the garden are beautiful. (Những bông hoa trong vườn đó đẹp.)

3.4. Sử dụng đại từ tân ngữ làm tân ngữ trong câu

Đại từ tân ngữ được sử dụng để thay thế cho danh từ làm tân ngữ trong câu. Các đại từ tân ngữ chủ yếu bao gồm: “me” (tôi), “you” (bạn), “him” (anh ấy), “her” (cô ấy), “it” (nó), “us” (chúng tôi), “them” (họ).

Ví dụ:

 • She gave me a gift. (Cô ấy tặng tôi một món quà.)
 • I like you. (Tôi thích bạn.)
 • He saw her at the park yesterday. (Anh ấy đã thấy cô ấy ở công viên hôm qua.)
 • It is raining outside. (Ngoài trời đang mưa.)
 • They invited us to the party. (Họ mời chúng tôi đến buổi tiệc.)
 • The teacher asked them to be quiet. (Giáo viên yêu cầu họ im lặng.)

3.5. Sử dụng Đại từ bất định để chỉ số lượng không xác định

Đại từ bất định được sử dụng để chỉ đối tượng, không xác định số lượng, ví dụ: some, any, every, each.

Ví dụ:

 • Could you give me some sugar? (Bạn có thể cho tôi một ít đường không?)
 • Do you have any questions? (Bạn có câu hỏi nào không?)
 • Every student must submit their assignments on time. (Mỗi học sinh phải nộp bài tập đúng hạn.)
 • Each member of the team has their own responsibilities. (Mỗi thành viên trong nhóm có trách nhiệm riêng của họ.)

3.6. Sử dụng Đại từ quan hệ để kết hợp hai câu với nhau

Đại từ quan hệ được sử dụng để kết nối hai mệnh đề trong câu và giúp câu trở nên ngắn gọn hơn. Các Đại từ quan hệ thường được sử dụng bao gồm: who, whom, whose, which, that.

Ví dụ:

 • The man who is standing over there is my boss. (Người đàn ông đang đứng đó là sếp của tôi.)
 • The book which I bought yesterday is very interesting. (Quyển sách mà tôi mua ngày hôm qua rất thú vị.)
 • The computer that I’m using is new. (Máy tính mà tôi đang sử dụng là mới.)
 • This is the woman whose car was stolen. (Đây là người phụ nữ mà xe của cô ấy bị đánh cắp.)

3.7. Sử dụng Đại từ nghi vấn để hỏi thông tin

Đại từ nghi vấn được sử dụng để hỏi thông tin và bao gồm các từ: who, what, when, where, why, how, which, whom.

Ví dụ:

 • Who is coming to the party tonight? (Ai sẽ đến dự tiệc tối nay?)
 • What is your favorite color? (Màu sắc yêu thích của bạn là gì?)
 • When will you finish the project? (Khi nào bạn sẽ hoàn thành dự án?)
 • Where did you buy that shirt? (Bạn mua chiếc áo đó ở đâu?)
 • Why did you leave your job? (Tại sao bạn đã bỏ công việc của mình?)
 • How do you cook this dish? (Bạn nấu món này như thế nào?)
 • Which book do you recommend? (Bạn đề nghị quyển sách nào?)

4. Ví dụ minh họa

Dưới đây là một số ví dụ minh họa cho các loại đại từ Pronoun trong tiếng Anh:

 1. Đại từ nhân xưng:
 • I am a student. (Tôi là một học sinh)
 • You should study harder. (Bạn nên học chăm chỉ hơn)
 • She is my sister. (Cô ấy là em gái của tôi)
 • He is a doctor. (Anh ấy là bác sĩ)
 • We are going to the movies tonight. (Chúng tôi sẽ đi xem phim tối nay)
 • They are my friends. (Họ là bạn của tôi)
 1. Đại từ sở hữu:
 • This is my car. (Đây là xe của tôi)
 • His phone is ringing. (Điện thoại của anh ấy đang reo)
 • Her book is on the table. (Cuốn sách của cô ấy đang trên bàn)
 • Our house is big. (Nhà của chúng ta to)
 • Their dog is very cute. (Con chó của họ rất đáng yêu)
 1. Đại từ chỉ định:
 • This is my favorite book. (Đây là cuốn sách yêu thích của tôi)
 • That is a beautiful flower. (Đó là một bông hoa đẹp)
 • These are my new shoes. (Đây là đôi giày mới của tôi)
 • Those are his glasses. (Đó là kính của anh ấy)
 1. Đại từ tân ngữ:
 • Can you pass me the salt? (Bạn có thể đưa muối cho tôi được không?)
 • She loves him. (Cô ấy yêu anh ấy)
 • They gave us a present. (Họ tặng chúng tôi một món quà)
 1. Đại từ bất định:
 • Somebody left their umbrella here. (Ai đó đã để quên ô ở đây)
 • Everyone enjoyed the party. (Mọi người đều thích buổi tiệc)
 • Nothing can stop me. (Không gì có thể ngăn được tôi)
 1. Đại từ quan hệ:
 • The man who is talking to Mary is my boss. (Người đàn ông đang nói chuyện với Mary là sếp của tôi)
 • The book that I am reading is very interesting. (Cuốn sách mà tôi đang đọc rất thú vị)
 • The cake which my mother baked is delicious. (Chiếc bánh mà mẹ tôi làm rất ngon)
 1. Đại từ nghi vấn:
 • Who is your favorite singer? (Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?)
 • What time is it? (Bây giờ là mấy giờ?)
 • Which movie do you want to watch? (Bạn muốn xem bộ phim nào?)

5. Kết luận

Kết luận, đại từ Pronoun là một phần không thể thiếu trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng được sử dụng để thay thế cho danh từ và giúp tránh sự lặp lại trong câu. Với vai trò quan trọng trong việc tạo nên một câu hoàn chỉnh và chính xác, việc sử dụng đúng đại từ Pronoun là rất cần thiết. Nắm vững các loại đại từ Pronoun và cách sử dụng của chúng sẽ giúp bạn tránh được các sai sót trong việc sử dụng ngữ pháp tiếng Anh. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho việc học tập của bạn.

Tin liên quan
Lợi ích bất ngờ khi học tiếng Anh tại Philippines

Lợi ích bất ngờ khi học tiếng Anh tại Philippines

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những lợi ích bất ngờ mà không phải ai cũng biết khi chọn học tiếng Anh tại Philippines. Cùng khám phá những điều thú vị này để có thêm động lực trong hành trình học tiếng Anh của mình. 1. Giới thiệu chung về việc học tiếng […]
Trường học tiếng Anh là gì?

Trường học tiếng Anh là gì?

Trường học tiếng Anh là School. Là một nơi để học hỏi và giáo dục, bao gồm các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường cao đẳng/đại học. Nó có thể là một trường công lập hoặc riêng, và có thể chuyên dạy một loạt các môn học khác […]
Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Bạn sẽ không quá xa lạ với những bộ phim hay của Philippines này bởi chúng từng gây bão màn ảnh nhỏ trong thời gian dài. Phim Philippines với kịch bản đặc sắc cùng dàn diễn viên trẻ tài năng thu hút khán giả trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Hãy cùng […]
Admiration đi với giới từ gì? Admire đi với giới từ nào phù hợp?

Admiration đi với giới từ gì? Admire đi với giới từ nào phù hợp?

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng từ admiration và admire đi với giới từ phù hợp, giúp cho bài viết của bạn trở nên chính xác và thu hút hơn từ khách hàng và công cụ tìm kiếm. 1. Giới thiệu về admiration và admire Admiration và admire […]
Review 9 trường Anh ngữ tốt nhất tại Philippines và học phí 2023

Review 9 trường Anh ngữ tốt nhất tại Philippines và học phí 2023

Hãy khám phá top trường Anh ngữ tốt nhất tại Philippines năm 2023 cùng chúng tôi. Tin chắc với những đánh giá chân thực nhất về học phí, ưu điểm và hạn chế của từng trường sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định lựa chọn môi trường học phù […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học