khóa tiếng Anh thương mại

Monol – thử thách khóa tiếng Anh thương mại

Monol – thử thách khóa tiếng Anh thương mại

Học viên Selina chia sẻ trải nghiệm về các khóa học tại trường Anh ngữ MONOL. Bốn khóa học chính tại Monol là ESL, IELTS, TOEIC và tiếng Anh thương mại. Kế hoạch ban đầu của mình là học tại trường Monol 3 tháng và tham gia khóa học ESL để làm quen với môi […]
Ngày 29/03/2022
084.8484.777 Đăng ký học