Tiết học tiếng Anh là gì?

Ngày 19/05/2024
3.111 lượt xem

Tiết học tiếng Anh là “lesson” hoặc “class period”. Là một khoảng thời gian dành cho việc học tập, giảng dạy và tương tác giữa giáo viên và học sinh. Một tiết học có thể trong một ngày hoặc một tuần và có thể chủ đề hoặc chuyên đề cụ thể.

1 tiết học tiếng Anh là “one lesson” hoặc “one class period”. Là thời gian dài trong kế hoạch giảng dạy của trường học, thường là 45 hoặc 60 phút. Nó thường được sử dụng để chia nhỏ lịch học của một ngày hoặc tuần.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tiết học

 • Class: tiết học
 • Lecture: buổi giảng
 • Seminar: hội thảo
 • Tutorial: buổi học
 • Laboratory: phòng thí nghiệm
 • Workshop: buổi tập huấn
 • Online course: khóa học trực tuyến
 • Credit hour: giờ học
 • Syllabus: kế hoạch học tập
 • Curriculum: chương trình học
 • Course schedule: lịch học
 • Assignment: bài tập
 • Quiz: bài kiểm tra
 • Exam: bài thi
 • Grading: chấm điểm
 • Attendance: tại học
 • Enrollment: đăng ký học
 • Drop a class: rút khỏi một tiết học
 • Transfer credit: chuyển điểm
 • Prerequisite: yêu cầu tiên quyết
 • Degree: bằng cấp
 • Major: ngành học chính
 • Minor: ngành học phụ.

2. Phân biệt “Class” và “Class Period”

“Class” có thể được hiểu là một nhóm học tập của một lớp hoặc môn học cụ thể, ví dụ như “I have a math class every Monday and Wednesday.” Trong khi đó, “Class Period” có thể được hiểu là một khoảng thời gian cụ thể trong một ngày học, ví dụ như “My first class period of the day is English.” Tức là một tiết học trong một ngày học.

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tiết học

 • “I have a class from 9am to 10am every Monday.”
 • “I have a 3-hour lecture every Wednesday afternoon.”
 • “I have a 2-hour lab class every Friday morning.”
 • “I have a 1-hour tutorial class every Tuesday evening.”
 • “I have a 5-hour seminar class every Thursday.”

4. Bài viết về tiết học bằng tiếng Anh

A sample article in English about “class period” could be:

“Class periods are an integral part of a student’s academic schedule. They are the designated time slots during which students attend classes and learn from their teachers. These periods usually last around 45 minutes to an hour and are typically held several times a week. The length and frequency of class periods vary depending on the school and the level of education. For example, in high school, class periods may be shorter and more frequent, while in college, they may be longer and less frequent.

Class periods are an essential part of the learning process, as they provide students with the opportunity to gain knowledge, develop skills, and interact with their peers and teachers. They also help to structure the day and create a sense of routine for students.

However, some students may find class periods to be challenging, particularly if they struggle with attention or have difficulty keeping up with the pace of the class. In such cases, students may benefit from additional support, such as extra help sessions or one-on-one tutoring.

Overall, class periods are an important aspect of a student’s education and play a crucial role in helping students achieve their academic goals.”

Hướng dẫn dịch

Một bài viết mẫu bằng tiếng Anh về “tiết học” có thể là:

“Các tiết học là một phần không thể thiếu trong lịch trình học tập của học sinh. Đó là những khoảng thời gian được chỉ định mà học sinh tham dự lớp học và học hỏi từ giáo viên của mình. Những tiết học này thường kéo dài khoảng 45 phút đến một giờ và thường được tổ chức vài lần một tuần. thời lượng và tần suất của các tiết học khác nhau tùy thuộc vào trường học và cấp học.Ví dụ, ở trường trung học, các tiết học có thể ngắn hơn và thường xuyên hơn, trong khi ở đại học, chúng có thể dài hơn và ít thường xuyên hơn.

Các tiết học trên lớp là một phần thiết yếu của quá trình học tập, vì chúng mang đến cho học sinh cơ hội tiếp thu kiến thức, phát triển kỹ năng và tương tác với bạn bè cũng như giáo viên. Chúng cũng giúp tổ chức ngày và tạo cảm giác có nề nếp cho học sinh.

Tuy nhiên, một số học sinh có thể thấy tiết học là một thử thách, đặc biệt nếu các em phải vật lộn với sự chú ý hoặc khó theo kịp tốc độ của lớp. Trong những trường hợp như vậy, học sinh có thể được hưởng lợi từ sự hỗ trợ bổ sung, chẳng hạn như các buổi trợ giúp thêm hoặc dạy kèm riêng.

Nhìn chung, tiết học là một khía cạnh quan trọng trong giáo dục của học sinh và đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập của mình.”

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học