Trung học phổ thông tiếng Anh là gì?

Ngày 23/04/2024
2.543 lượt xem

Trung học phổ thông tiếng Anh là Secondary Education. Là giai đoạn học tập sau trường tiểu học và trước đại học hoặc sau đại học. Nó bao gồm các khối lớp và các ngành học chuyên sâu và thường có mục đích giúp học sinh chuẩn bị cho các nghề nghiệp hoặc tiếp tục học tập sau đó.

Học sinh trung học phổ thông tiếng Anh là Secondary School Student. Là những học sinh đang học tại trung học phổ thông, một cấp độ giáo dục tiếp theo sau trường tiểu học và trước trường đại học. Trong nhiều nước, học sinh trung học phổ thông sẽ học tập từ tuổi 13 đến 17 hoặc 18. Học sinh sẽ học các môn học cơ bản như toán, văn, ngữ văn, khoa học, lịch sử và thể dục.

1. Phân biệt “High school” và “Middle school”

“High school” và “Middle school” là hai khái niệm khác nhau trong hệ thống giáo dục Mỹ. High school là trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông và bao gồm năm thứ 9 đến thứ 12. Trong khi đó, Middle school thường bao gồm các năm thứ 6 đến thứ 8. Trong một số quốc gia khác, chúng có thể được gọi là “Junior high school” và “Senior high school” tương ứng.

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến trung học phổ thông

 • Secondary education
 • High school
 • Secondary school
 • Secondary level education
 • Junior high school
 • Middle school
 • Secondary school curriculum
 • Secondary school diploma
 • Secondary school degree
 • Secondary school student

Hướng dẫn dịch

 • Giáo dục trung học
 • Trung học phổ thông
 • Trường cấp hai
 • Giáo dục trung học
 • Trường trung học cơ sở
 • Trung học phổ thông
 • Chương trình trung học cơ sở
 • Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 • Trình độ trung học cơ sở
 • Học sinh cấp hai

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến trường trung học phổ thông

 • “I graduated from high school in 2018.”
 • “Middle school is the transition period between elementary and high school.”
 • “The curriculum at my high school included math, science, English, and history classes.”
 • “I was a student at a public high school.”
 • “After finishing middle school, students can choose to attend a vocational or technical high school.”
 • “High school students have the opportunity to take college-level courses through dual enrollment programs.”
 • “I participated in several extracurricular activities during my time in high school.”
 • “I am currently applying to colleges after finishing high school.”
 • “High school is an important time for students to prepare for their future careers and higher education.”
 • “I had a great experience at my high school and made many lasting friendships.”

Hướng dẫn dịch

 • “Tôi tốt nghiệp trung học năm 2018.”
 • “Trung học cơ sở là giai đoạn chuyển tiếp giữa tiểu học và trung học phổ thông.”
 • “Chương trình giảng dạy ở trường trung học của tôi bao gồm các lớp toán, khoa học, tiếng Anh và lịch sử.”
 • “Tôi là một học sinh tại một trường trung học công lập.”
 • “Sau khi học xong cấp 2, học sinh có thể chọn học trường dạy nghề hoặc trung học kỹ thuật”.
 • “Học sinh trung học có cơ hội tham gia các khóa học cấp đại học thông qua các chương trình ghi danh kép.”
 • “Tôi đã tham gia một số hoạt động ngoại khóa trong thời gian học trung học.”
 • “Tôi hiện đang nộp đơn vào các trường cao đẳng sau khi học xong trung học.”
 • “Trường trung học là thời gian quan trọng để học sinh chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai và giáo dục đại học.”
 • “Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở trường trung học của mình và có nhiều tình bạn lâu dài.”

4. Bài viết về trường trung học phổ thông bằng tiếng Anh

“Secondary education is a crucial stage in a student’s academic journey. It typically begins at the age of 12 and lasts for six years, with students graduating at the age of 18. High schools and middle schools are the most common types of secondary education institutions. High schools tend to have a more traditional academic focus, with students taking a variety of subjects including math, science, English, history, and foreign languages. They also offer extracurricular activities such as sports teams and clubs. Middle schools, on the other hand, tend to have a more holistic approach, with a focus on developing students’ social and emotional skills. They also offer a wider range of subjects including music, art, and technology. In both high schools and middle schools, students are prepared for their future education, whether it be college or vocational training. The curriculum at these schools provide students with the foundational skills they need to be successful in their future careers. ”

Hướng dẫn dịch

“Giáo dục trung học là một giai đoạn quan trọng trong hành trình học tập của học sinh. Nó thường bắt đầu ở tuổi 12 và kéo dài trong sáu năm, học sinh tốt nghiệp ở tuổi 18. Trường trung học phổ thông và trung học cơ sở là loại hình tổ chức giáo dục trung học phổ biến nhất .Các trường trung học có xu hướng tập trung vào học thuật truyền thống hơn, với học sinh học nhiều môn khác nhau bao gồm toán, khoa học, tiếng Anh, lịch sử và ngoại ngữ. Họ cũng cung cấp các hoạt động ngoại khóa như đội thể thao và câu lạc bộ. Mặt khác, các trường trung học cơ sở có xu hướng tiếp cận toàn diện hơn, tập trung vào phát triển các kỹ năng xã hội và cảm xúc của học sinh. Họ cũng cung cấp nhiều môn học bao gồm âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ. Ở cả trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, học sinh đều được chuẩn bị cho con đường học vấn trong tương lai, cho dù đó là đại học hay đào tạo nghề. Chương trình giảng dạy tại các trường này cung cấp cho học sinh những kỹ năng nền tảng cần thiết để thành công trong sự nghiệp tương lai. “

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học