Hướng dẫn sử dụng đại từ sở hữu và tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Ngày 24/04/2024
560 lượt xem

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về đại từ sở hữu và tính từ sở hữu trong tiếng Anh, bao gồm cách sử dụng, bảng đại từ sở hữu, các ví dụ và bài tập để giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

1. Giới thiệu đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

a. Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

Đại từ sở hữu là những từ được sử dụng để chỉ sự sở hữu của một người, một vật hoặc một động vật. Chúng thường được sử dụng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ, giúp tránh lặp lại cùng một từ trong câu.

Các đại từ sở hữu trong tiếng Anh bao gồm: mine, yours, his, hers, its, ours, và theirs. Chúng đều được dùng trong các trường hợp khác nhau tùy thuộc vào người nói và ngữ cảnh.

Ví dụ:

 • This car is mine. (Chiếc xe này là của tôi.)
 • Is this book yours? (Cuốn sách này của bạn phải không?)
 • The coat is his. (Cái áo khoác này thuộc về anh ấy.)
 • Her house is very big. (Nhà cô ấy rất lớn.)

b. Tính từ sở hữu (Possessive Adjectives)

Tính từ sở hữu là những từ được sử dụng để mô tả một sự sở hữu của một người, một vật hoặc một động vật. Chúng thường được sử dụng trước danh từ hoặc cụm danh từ để giải thích rõ hơn về đối tượng đó.

Các tính từ sở hữu trong tiếng Anh bao gồm: my, your, his, her, its, our, và their. Chúng thường được sử dụng để mô tả sở hữu của người nói hoặc người nghe.

Ví dụ:

 • My car is red. (Chiếc xe của tôi màu đỏ.)
 • Your shoes are new. (Đôi giày của bạn mới phải không?)
 • His house is in the city. (Nhà anh ấy ở trong thành phố.)
 • Her cat is very cute. (Con mèo của cô ấy rất dễ thương.)
 • Its tail is long. (Đuôi của nó dài.)
 • Our garden is beautiful. (Khu vườn của chúng tôi rất đẹp.)
 • Their children are playing in the park. (Con cái của họ đang chơi ở công viên.)

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính từ sở hữu thường không được sử dụng với đại từ sở hữu. Thay vào đó, đại từ sở hữu sẽ được sử dụng để thay thế cho cả tính từ sở hữu và danh từ.

Ví dụ:

 • This car is mine. (Chiếc xe này là của tôi.)
 • Is this book yours or theirs? (Cuốn sách này của bạn hay của họ?)
 • The coat is his. (Cái áo khoác này thuộc về anh ấy.)

2. Cách sử dụng đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

a. Sử dụng đại từ sở hữu để chỉ sở hữu của người hoặc vật

Đại từ sở hữu được sử dụng để chỉ một người, một vật hoặc một động vật sở hữu một đối tượng nào đó. Đại từ sở hữu được đặt trước danh từ hoặc cụm danh từ để giải thích rõ hơn về đối tượng đó.

Ví dụ:

 • This is my book. (Đây là quyển sách của tôi.)
 • Her name is Mary. (Tên cô ấy là Mary.)
 • His car is fast. (Chiếc xe của anh ấy chạy nhanh.)
 • Their house is big. (Ngôi nhà của họ rất lớn.)
 • Its color is brown. (Màu của nó là nâu.)

Cần lưu ý rằng đại từ sở hữu thường không được sử dụng với danh từ không xác định (a/an) hoặc danh từ số nhiều (s). Thay vào đó, chúng ta sử dụng cụm danh từ để diễn tả sở hữu.

Ví dụ:

 • A friend of mine is coming to visit. (Một người bạn của tôi sắp đến thăm.)
 • The books of the students are on the shelves. (Sách của học sinh được để trên kệ.)

b. Sử dụng tính từ sở hữu để mô tả tính chất của người hoặc vật

Tính từ sở hữu được sử dụng để mô tả một tính chất của người, vật hoặc động vật. Tính từ sở hữu được đặt trước danh từ hoặc cụm danh từ để giải thích rõ hơn về tính chất đó.

Ví dụ:

 • My job is stressful. (Công việc của tôi rất căng thẳng.)
 • His house is old. (Nhà của anh ấy rất cũ.)
 • Her hair is long and curly. (Tóc của cô ấy dài và xoăn.)
 • Our vacation was relaxing. (Kỳ nghỉ của chúng tôi rất thư giãn.)
 • Their children are well-behaved. (Con cái của họ rất ngoan.)

Cần lưu ý rằng tính từ sở hữu thường không được sử dụng độc lập mà cần kết hợp với danh từ hoặc cụm danh từ để giải thích rõ hơn về tính chất.

3. Bảng đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Đại từ sở hữu là loại từ dùng để chỉ sở hữu của người hoặc vật trong tiếng Anh. Bảng đại từ sở hữu sau đây liệt kê các đại từ sở hữu thường được sử dụng trong tiếng Anh và cách sử dụng của chúng.

Đại từ sở hữu Dạng đại từ Ví dụ Dịch nghĩa
Đại từ sở hữu của ngôi thứ nhất (I) mine This is my book. It’s mine. Đây là cuốn sách của tôi. Nó là của tôi.
Đại từ sở hữu của ngôi thứ hai (you) yours That’s your house. Is it yours? Đó là nhà của bạn. Nó là của bạn phải không?
Đại từ sở hữu của ngôi thứ ba số ít (he/she/it) his/hers/its That’s his car. It’s hers now. Đó là xe hơi của anh ta. Bây giờ nó là của cô ấy.
Đại từ sở hữu của ngôi thứ nhất số nhiều (we) ours These are our bicycles. They’re ours. Đây là những chiếc xe đạp của chúng tôi. Chúng là của chúng tôi.
Đại từ sở hữu của ngôi thứ hai số nhiều (you) yours Are these your bags? Are they yours? Đây có phải là túi của bạn không? Chúng là của bạn phải không?
Đại từ sở hữu của ngôi thứ ba số nhiều (they) theirs Those are their books. They’re theirs. Đó là những cuốn sách của họ. Chúng là của họ.

Đại từ sở hữu thường được sử dụng trong câu để chỉ sự sở hữu của người hoặc vật. Ví dụ: This is my book (Đây là cuốn sách của tôi), That’s your house (Đó là nhà của bạn), That’s his car (Đó là xe hơi của anh ta), These are our bicycles (Đây là những chiếc xe đạp của chúng tôi), Are these your bags? (Đây có phải là túi của bạn không?), Those are their books (Đó là những cuốn sách của họ).

Trong tiếng Anh, đại từ sở hữu cũng thường được sử dụng với danh từ để mô tả sở hữu của người hoặc vật. Ví dụ: My book (cuốn sách của tôi), Your house (nhà của bạn), His car (xe hơi của anh ta),…

4. Các ví dụ về sử dụng đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

a. Ví dụ về sử dụng đại từ sở hữu để chỉ sở hữu của người hoặc vật

 1. My:
 • This is my car.
 • My phone is ringing.
 1. Your:
 • Is this your pencil?
 • Can you pass me your bag?
 1. His:
 • This is his dog.
 • His car is parked outside.
 1. Her:
 • She lost her keys.
 • Her laptop is broken.
 1. Its:
 • The cat is cleaning its fur.
 • The tree lost its leaves in the winter.
 1. Our:
 • Our house is located in the city center.
 • We are proud of our children.
 1. Their:
 • The students forgot their textbooks.
 • They are always arguing with their neighbors.

b. Ví dụ về sử dụng tính từ sở hữu để mô tả tính chất của người hoặc vật

 1. My:
 • My book is interesting.
 • My dress is red.
 1. Your:
 • Your hair is beautiful.
 • Your idea is excellent.
 1. His:
 • His voice is deep.
 • His writing is clear.
 1. Her:
 • Her smile is lovely.
 • Her music is amazing.
 1. Its:
 • The book’s cover is torn.
 • The car’s engine is broken.
 1. Our:
 • Our garden is beautiful.
 • Our business is successful.
 1. Their:
 • Their presentation was impressive.
 • Their decision was controversial.

5. Bài tập về đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Dưới đây là một số bài tập để bạn thực hành sử dụng đại từ sở hữu và tính từ sở hữu trong câu:

 1. Cho các từ sau: my, your, his, her, its, our, their. Sử dụng mỗi từ này trong câu để chỉ sở hữu của người hoặc vật.

Ví dụ:

 • My friend is a doctor.
 • Your shoes are untied.
 • His car is new.
 • Her phone is ringing.
 • Its fur is soft.
 • Our team won the game.
 • Their house is big.
 1. Cho các tính từ sau: beautiful, interesting, amazing, clear, deep, red, successful. Sử dụng mỗi từ này trong câu để mô tả tính chất của người hoặc vật.

Ví dụ:

 • Her dress is beautiful.
 • The book is interesting.
 • The performance was amazing.
 • His writing is clear.
 • His voice is deep.
 • The rose is red.
 • Our business is successful.
 1. Sử dụng đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu thích hợp trong câu sau:
 • ____ new job is going well. (my/your/his/her/its/our/their)

Ví dụ:

 • My new job is going well.
 1. Sử dụng đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu thích hợp trong câu sau:
 • The cat licked ____ fur. (its/our/their/his/her/your/my)

Ví dụ:

 • The cat licked its fur.
 1. Sử dụng đại từ sở hữu hoặc tính từ sở hữu thích hợp trong câu sau:
 • ____ handwriting is neat and clear. (my/your/his/her/its/our/their)

Ví dụ:

 • Her handwriting is neat and clear.

Những bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng sử dụng đại từ sở hữu và tính từ sở hữu một cách hiệu quả.

6. Kết luận

Đại từ sở hữu và tính từ sở hữu là những khái niệm cơ bản trong tiếng Anh mà bất kỳ ai học ngôn ngữ này cũng nên nắm vững.

Đại từ sở hữu dùng để chỉ sở hữu của người hoặc vật trong câu. Trong tiếng Anh, đại từ sở hữu bao gồm: my, your, his, her, its, our, và their. Để sử dụng đại từ sở hữu một cách chính xác, bạn cần biết các quy tắc và trường hợp sử dụng của chúng.

Tính từ sở hữu được sử dụng để mô tả tính chất của người hoặc vật trong câu. Trong tiếng Anh, tính từ sở hữu thường được tạo ra bằng cách thêm ‘s vào danh từ. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng tính từ sở hữu, chẳng hạn như khi miêu tả sở hữu chung hoặc khi sử dụng với danh từ không phải là người.

Để sử dụng đại từ sở hữu và tính từ sở hữu một cách chính xác, bạn cần phải hiểu các quy tắc và trường hợp sử dụng của chúng. Từ đó, bạn có thể áp dụng vào việc viết và nói tiếng Anh một cách tự tin và chính xác hơn.

Chúng ta cũng đã cung cấp một số ví dụ và bài tập để bạn thực hành sử dụng đại từ sở hữu và tính từ sở hữu trong câu. Hy vọng rằng những thông tin và kinh nghiệm được chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn.

Tin liên quan
Bạn học tiếng Anh như thế nào?

Bạn học tiếng Anh như thế nào?

“Bạn học” trong tiếng Việt có thể dịch sang tiếng Anh là “Study Buddy” hoặc “Study Partner” tùy vào nghĩa cụ thể. Nó là người bạn mà bạn học cùng với, chia sẻ tài liệu và học hỏi nhau. 1. Phân biệt “Study Buddy” và “Study Partner” “Study Buddy” và “Study Partner” đều được sử […]
Lập Kế Hoạch Học Tiếng Anh Hiệu Quả Tại Philippines

Lập Kế Hoạch Học Tiếng Anh Hiệu Quả Tại Philippines

Bạn đang có ý định học tiếng Anh tại Philippines nhưng chưa biết cách lập kế hoạch học tập sao cho hiệu quả? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những bước cần thiết để lập kế hoạch học tiếng Anh một cách khoa học, đồng thời giúp bạn tận dụng tối đa cơ […]
CNN Quezon là trường gì? Khám phá chi tiết từ A - Z về trường

CNN Quezon là trường gì? Khám phá chi tiết từ A - Z về trường

Mong muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân, bạn nhất định không thể qua ngôi trường Anh ngữ lâu đời bậc nhất Philippines – CNN Quezon. Vậy CNN Quezon là trường gì, điều gì tạo nên sự khác biệt của nó so với những cái tên khác ở Philippines. Hãy cùng trải […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học