Mệnh đề quan hệ và cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Ngày 17/07/2024
889 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giới thiệu về mệnh đề quan hệ và cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh. Bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản như mệnh đề quan hệ xác định và không xác định, và các bài tập để nâng cao kỹ năng viết và sử dụng mệnh đề quan hệ.

1. Giới thiệu về mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là một thành phần cú pháp cơ bản trong tiếng Anh, được sử dụng để mô tả hoặc xác định một người hoặc một vật nào đó. Mệnh đề quan hệ có thể được dùng để kết hợp hai câu lại với nhau một cách thông minh và thực tế.

Một mệnh đề quan hệ thường bao gồm hai phần, một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ. Mệnh đề chính thường chứa thông tin chính về người hoặc vật cần được mô tả. Mệnh đề phụ sẽ bổ sung thêm thông tin về người hoặc vật đó.

Các loại mệnh đề quan hệ có thể được chia thành hai loại chính: mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng để xác định chính xác người hoặc vật mà mệnh đề quan hệ đang mô tả. Trong khi đó, mệnh đề quan hệ không xác định được sử dụng để miêu tả hoặc giới thiệu một người hoặc một vật nào đó, mà không cần xác định chính xác đó là ai hoặc cái gì.

Ví dụ minh họa:

Mệnh đề quan hệ xác định:

 • The book that I borrowed from the library was very interesting. (Cuốn sách mà tôi mượn từ thư viện rất thú vị.) Trong câu này, mệnh đề “that I borrowed from the library” được sử dụng để xác định chính xác cuốn sách mà người nói đã mượn.

Mệnh đề quan hệ không xác định:

 • A student who studies hard can achieve good grades. (Một học sinh nào học chăm chỉ có thể đạt được điểm tốt.) Trong câu này, mệnh đề “who studies hard” được sử dụng để miêu tả một học sinh nào đó mà không cần xác định rõ ràng đó là ai.

2. Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

2.1. Định nghĩa

Mệnh đề quan hệ là một thành phần cú pháp trong tiếng Anh, được sử dụng để mô tả hoặc xác định một người hoặc vật nào đó. Có hai loại mệnh đề quan hệ chính, bao gồm mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng để xác định một người hoặc vật cụ thể nào đó. Trong khi đó, mệnh đề quan hệ không xác định được sử dụng để miêu tả một người hoặc vật nào đó mà không cần xác định chính xác đó là ai hoặc cái gì.

2.2. Sử dụng mệnh đề quan hệ trong câu

Mệnh đề quan hệ xác định:

Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng để xác định một người hoặc vật cụ thể nào đó. Các từ để bắt đầu mệnh đề quan hệ xác định bao gồm “that”, “who”, “whom” và “whose”.

Ví dụ:

 • The house that we saw was beautiful. (Ngôi nhà chúng tôi thấy là đẹp.)
 • The boy who is sitting over there is my cousin. (Cậu bé đang ngồi đó là anh em họ của tôi.)
 • The woman whom you met yesterday is my teacher. (Người phụ nữ mà bạn gặp hôm qua là giáo viên của tôi.)
 • The car whose tires were stolen is mine. (Chiếc xe hơi mà lốp bị mất là của tôi.)

Mệnh đề quan hệ không xác định:

Mệnh đề quan hệ không xác định được sử dụng để miêu tả hoặc giới thiệu một người hoặc vật nào đó mà không cần xác định chính xác đó là ai hoặc cái gì. Các từ để bắt đầu mệnh đề quan hệ không xác định bao gồm “who”, “whom”, “whose” và “which”.

Ví dụ:

 • A man who works hard will be successful. (Một người đàn ông nào đó nếu làm việc chăm chỉ sẽ thành công.)
 • I need a pen which writes smoothly. (Tôi cần một cây bút viết trơn tru.)
 • The woman whom you met yesterday is my teacher. (Người phụ nữ mà bạn gặp hôm qua là giáo viên của tôi.)

3. Rút gọn mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách sử dụng cách nối liền từ và bỏ bớt một số từ trong mệnh đề. Cách rút gọn này giúp cho văn phong trở nên ngắn gọn và súc tích hơn.

3.1. Các bước để rút gọn mệnh đề quan hệ

 • Loại bỏ đại từ quan hệ “that” trong mệnh đề.
 • Thay thế từ quan hệ “who” bằng “that” hoặc loại bỏ nó nếu nó không phải là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ.
 • Thay thế từ quan hệ “which” bằng “that” hoặc loại bỏ nó nếu nó không phải là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ.
 • Loại bỏ giới từ trong mệnh đề quan hệ nếu nó không quá quan trọng.

3.2. Các ví dụ minh họa

 • The book that I bought yesterday is very interesting. (Cuốn sách tôi mua hôm qua rất thú vị.) => The book I bought yesterday is very interesting.
 • The man who we met at the party is a famous actor. (Người đàn ông mà chúng tôi gặp ở bữa tiệc là một diễn viên nổi tiếng.) => The man we met at the party is a famous actor.
 • The car which I saw on the street was very expensive. (Chiếc xe tôi thấy trên đường rất đắt.) => The car I saw on the street was very expensive.
 • The girl whose name is Lily is very beautiful. (Cô gái tên Lily rất xinh đẹp.) => The girl named Lily is very beautiful.
 • The woman who is talking to my mom is her friend. (Người phụ nữ đang nói chuyện với mẹ tôi là bạn của bà ấy.) => The woman talking to my mom is her friend.

4. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ là một phần của câu mà nó giải thích hoặc bổ sung cho một danh từ hoặc đại từ trước đó trong câu. Trong tiếng Anh, có nhiều cấu trúc mệnh đề quan hệ khác nhau và có những lưu ý khi sử dụng để tránh sai sót.

Các cấu trúc cơ bản của mệnh đề quan hệ:

 • Mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng từ “who”, “whom”, “whose”, “that” hoặc “which”.
 • Mệnh đề quan hệ thường đặt sau danh từ hoặc đại từ được giới thiệu trong câu.
 • Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn để làm cho câu ngắn gọn hơn.

Lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh:

 • Sử dụng “who” để thay thế cho danh từ chỉ người.
 • Sử dụng “which” để thay thế cho danh từ chỉ vật.
 • Sử dụng “that” để thay thế cho cả danh từ chỉ người và vật.
 • Sử dụng “whom” để thay thế cho danh từ chỉ người trong trường hợp đứng sau giới từ.
 • Sử dụng “whose” để chỉ sở hữu, thường được sử dụng với danh từ chỉ người.

Các ví dụ minh họa:

 • The woman who is sitting next to me is my sister. (Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi là chị gái của tôi.)
 • The book which I am reading is very interesting. (Cuốn sách tôi đang đọc rất thú vị.)
 • The house that I live in is very old. (Ngôi nhà tôi sống trong rất cũ.)
 • The girl whom I met at the party is my friend. (Cô gái mà tôi gặp ở bữa tiệc là bạn của tôi.)
 • The man whose car was stolen called the police. (Người đàn ông mà xe bị đánh cắp đã gọi cảnh sát.)

5. Bài tập về mệnh đề quan hệ

Bài tập về mệnh đề quan hệ là một cách tốt để củng cố và nâng cao kỹ năng sử dụng mệnh đề quan hệ của bạn. Dưới đây là một số bài tập về mệnh đề quan hệ cùng với đáp án và giải thích.

Bài tập 1: Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ:

The book ___________ I borrowed from the library is very interesting.

A. Who B. Whom C. That D. Which

Đáp án: D. Which

Giải thích: “Which” được sử dụng trong câu để thay thế cho “The book”. Đây là một ví dụ về mệnh đề quan hệ xác định.

Bài tập 2: Sử dụng mệnh đề quan hệ để nối hai câu sau thành một câu duy nhất:

John is a doctor. He lives next door to me.

Đáp án: John, who is a doctor, lives next door to me.

Giải thích: Trong câu này, mệnh đề quan hệ “who is a doctor” được sử dụng để mô tả John. Câu này được sử dụng để nối hai câu thành một câu duy nhất.

Bài tập 3: Xác định xem mệnh đề trong câu sau là mệnh đề quan hệ xác định hay không xác định:

The man who I met at the party was very interesting.

Đáp án: Mệnh đề trong câu là mệnh đề quan hệ xác định.

Giải thích: Mệnh đề “who I met at the party” được sử dụng để xác định “the man”.

Bài tập 4: Sử dụng mệnh đề quan hệ để nối hai câu sau thành một câu duy nhất:

The computer is broken. I bought it last year.

Đáp án: The computer which I bought last year is broken.

Giải thích: Trong câu này, mệnh đề quan hệ “which I bought last year” được sử dụng để mô tả “the computer”. Câu này được sử dụng để nối hai câu thành một câu duy nhất.

Bài tập 5: Sửa lỗi sai về mệnh đề quan hệ trong câu sau:

I saw a movie last night, who was very good.

Đáp án: I saw a movie last night that was very good.

Giải thích: Mệnh đề quan hệ không thể sử dụng với đại từ nhân xưng, trong trường hợp này là “who”. Thay vào đó, cần sử dụng “that” để nối câu. Câu đúng sẽ là “I saw a movie last night that was very good”.

6. Kết luận

Mệnh đề quan hệ là một khái niệm quan trọng trong tiếng Việt và tiếng Anh. Nó giúp cho việc diễn đạt ý nghĩa một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Từ đó, việc sử dụng mệnh đề quan hệ đúng cách sẽ giúp cho người nói hoặc viết trở nên trôi chảy và chuyên nghiệp hơn.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm của mệnh đề quan hệ, cách sử dụng mệnh đề quan hệ trong câu, cách rút gọn mệnh đề quan hệ, cấu trúc và lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, và các bài tập để nâng cao kỹ năng sử dụng mệnh đề quan hệ.

Để sử dụng mệnh đề quan hệ hiệu quả hơn, ta cần chú ý đến việc chọn từ thích hợp để nối mệnh đề quan hệ và sắp xếp các thành phần trong câu sao cho nó trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Hơn nữa, khi sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, ta cần chú ý đến việc sử dụng giới từ và cấu trúc động từ phù hợp với mệnh đề quan hệ.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp các bạn hiểu thêm về mệnh đề quan hệ và cách sử dụng nó trong tiếng Việt và tiếng Anh.

Tin liên quan
Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Điểm lại 9 bộ phim hay của Philippines từng gây bão màn ảnh

Bạn sẽ không quá xa lạ với những bộ phim hay của Philippines này bởi chúng từng gây bão màn ảnh nhỏ trong thời gian dài. Phim Philippines với kịch bản đặc sắc cùng dàn diễn viên trẻ tài năng thu hút khán giả trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Hãy cùng […]
Có gì trong ký túc xá tại Philippines?

Có gì trong ký túc xá tại Philippines?

Du học sinh không xa lạ gì với môi trường khép kín có ký túc xá bên trong khuôn viên trường Anh ngữ tại Philippines. Bạn tò mò ký túc xá dành cho học viên như thế nào và được trang bị những cơ sở vật chất gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho […]
Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực là một trong những thế mạnh của Philippines với hàng trăm món ăn độc đáo và đặc sản địa phương. Từ món ăn truyền thống như Adobo và Lechon, đến những món ăn đặc biệt như Balut và Kinilaw, đất nước này có rất nhiều để đưa ra cho những người yêu thích […]
Hoạt động ngoại khóa của trường Anh ngữ CIA

Hoạt động ngoại khóa của trường Anh ngữ CIA

Để hỗ trợ học viên rèn luyện tiếng Anh một cách thú vị, trường Anh ngữ CIA cũng thường xuyên tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa. Đây là cơ hội để các bạn học viên tiếp thêm năng lượng và giao lưu cùng những bạn học viên quốc tế. Một số hoạt động […]
4 hoạt động ngoại khóa tại trường Anh ngữ Philinter

4 hoạt động ngoại khóa tại trường Anh ngữ Philinter

Không chỉ nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, trường Anh ngữ Philinter còn có nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi và hấp dẫn dành cho các học viên. Vào mỗi thứ sáu cuối cùng của tháng, trường thường tổ chức các hoạt động như Speech contest, Spelling bee, Dance Party, Karaoke…Đây là các […]
10 phương pháp đơn giản để bứt phá kỹ năng đọc tiếng Anh

10 phương pháp đơn giản để bứt phá kỹ năng đọc tiếng Anh

Bên cạnh các kỹ năng nghe, nói, viết tiếng Anh, kỹ năng đọc cũng là nỗi lo của rất nhiều bạn học viên. Để giải đáp các vấn đề này, hãy cùng tham khảo 10 phương pháp giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc tiếng Anh nhanh chóng. 1. Đọc những gì mình thích Để […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học