Du học tiếng Anh là gì?

Ngày 16/07/2024
1.532 lượt xem

Du học hay đi du học tiếng Anh là Study Abroad /ˈstʌd.i əˈbrɔ:d/. Là việc học tập hoặc đào tạo tại một trường hoặc địa điểm khác nơi người học đang sống hoặc cư trú. Du học có thể là học tập định kỳ hoặc tạm thời, và có thể bao gồm cả học tập và kinh nghiệm cuộc sống trong một quốc gia hoặc khu vực khác. Du học có thể dành cho học sinh, sinh viên hoặc người đi làm, và có thể là một phần của chương trình đào tạo hoặc có thể là một hoạt động riêng biệt. Đi du học là quá trình học tập tại một trường học hoặc đơn vị đào tạo ở một nước khác so với nước gốc của người học.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến du học

 • study abroad (du học nước ngoài)
 • international student (sinh viên quốc tế)
 • exchange program (chương trình trao đổi)
 • host family (gia đình chủ)
 • language immersion (nắm bắt ngôn ngữ)
 • cultural exchange (trao đổi văn hóa)
 • degree program (chương trình đại học)
 • visa (visa)
 • scholarship (học bổng)
 • orientation (giới thiệu)
 • accommodation (chỗ ở)
 • credit transfer (chuyển điểm)
 • academic advisor (người hướng dẫn học tập)
 • enrollment (đăng ký)
 • transcript (bảng điểm)
 • graduation (tốt nghiệp)
 • alumni (sinh viên cựu)
 • international office (văn phòng quốc tế)

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến du học

 • “I’ve always dreamed of studying abroad. Now, I’m finally going to make it happen!” (Tôi luôn mơ ước được đi du học. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng sắp thực hiện được!)
 • “Studying abroad will not only enhance my education, but also broaden my perspective on the world.” (Du học không chỉ nâng cao trình độ học vấn của tôi mà còn mở rộng tầm nhìn của tôi về thế giới.)
 • “I’m really excited to immerse myself in a new culture while studying abroad.” (Tôi thực sự hào hứng khi hòa mình vào một nền văn hóa mới khi đi du học.)
 • “Studying abroad will be a great opportunity for me to improve my language skills.” (Du học sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tôi cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình.)
 • “I’m looking forward to the unique academic and personal growth opportunities that come with studying abroad.” (Tôi đang mong đợi những cơ hội phát triển cá nhân và học tập độc đáo khi đi du học.)
 • “I believe that studying abroad will be a life-changing experience for me.” (Tôi tin rằng du học sẽ là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời tôi.)
 • “I hope to gain a better understanding of different cultures and ways of life by studying abroad.” (Tôi hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về các nền văn hóa và cách sống khác nhau bằng cách đi du học.)
 • “I think that studying abroad will be a great way for me to gain independence and personal responsibility.” (Tôi nghĩ rằng du học sẽ là một cách tuyệt vời để tôi có được sự độc lập và trách nhiệm cá nhân.)
 • “I look forward to the chance to meet new people and make lasting friendships while studying abroad.” (Tôi mong có cơ hội gặp gỡ những người mới và kết bạn lâu dài khi đi du học.)
 • “Studying abroad is an opportunity for me to challenge myself academically and personally.” (Du học là cơ hội để tôi thử thách bản thân về mặt học thuật và cá nhân.)

3. Bài viết về du học bằng tiếng Anh

“Studying abroad is a life-changing experience that allows students to immerse themselves in a new culture, learn a new language, and gain a unique perspective on the world. Not only does it provide academic benefits, but it also helps students to become more independent and confident in their abilities.

Going abroad to study can open up many doors for students, from career opportunities to personal growth. It allows them to gain a deeper understanding of the world and their place in it, as well as develop important skills such as adaptability and cross-cultural communication.

For those considering studying abroad, it is important to research and choose the right program and destination. It is also important to plan financially and prepare for the practical aspects of living in a foreign country.

Despite the challenges that come with studying abroad, the benefits far outweigh the difficulties. It is an opportunity to gain a unique and valuable education, while also expanding one’s horizons and broadening one’s perspective on the world.”

Hướng dẫn dịch

“Du học là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời, cho phép sinh viên hòa mình vào một nền văn hóa mới, học một ngôn ngữ mới và có được cách nhìn độc đáo về thế giới. Nó không chỉ mang lại lợi ích học tập mà còn giúp sinh viên trở nên tốt hơn. độc lập và tự tin vào khả năng của mình.

Ra nước ngoài học tập có thể mở ra nhiều cánh cửa cho sinh viên, từ cơ hội nghề nghiệp đến sự phát triển cá nhân. Nó cho phép họ hiểu sâu hơn về thế giới và vị trí của họ trong đó, cũng như phát triển các kỹ năng quan trọng như khả năng thích ứng và giao tiếp đa văn hóa.

Đối với những người đang cân nhắc việc đi du học, điều quan trọng là phải nghiên cứu và lựa chọn chương trình và điểm đến phù hợp. Việc lập kế hoạch tài chính và chuẩn bị cho các khía cạnh thực tế của cuộc sống ở nước ngoài cũng rất quan trọng.

Bất chấp những thách thức đi kèm với việc học tập ở nước ngoài, những lợi ích vượt xa những khó khăn. Đó là một cơ hội để đạt được một nền giáo dục độc đáo và có giá trị, đồng thời mở rộng tầm nhìn và mở rộng quan điểm của một người về thế giới.”

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học