Tất cả những gì bạn cần biết về các giới từ trong tiếng Anh: Cách dùng và các cụm giới từ thường gặp

Ngày 24/04/2024
501 lượt xem

Du Học Philippines sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm về giới từ trong tiếng Anh, những cách sử dụng phổ biến của giới từ và cụm giới từ trong tiếng Anh. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm hiểu về các từ viết tắt của giới trẻ trong tiếng Anh.

1. Giới thiệu

Giới từ là một phần rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, đó là các từ được sử dụng để kết nối các từ khác với nhau, giúp cho ngôn ngữ trở nên logic và đầy đủ ý nghĩa hơn. Chúng ta thường sử dụng giới từ để chỉ ra vị trí, thời gian, hoặc quan hệ giữa các đối tượng trong câu.

Ví dụ, trong câu “I am going to the store”, giới từ “to” được sử dụng để chỉ vị trí đi đến. Trong câu “I have a meeting at 3 o’clock”, giới từ “at” được sử dụng để chỉ thời gian diễn ra cuộc họp. Và trong câu “The book on the table is mine”, giới từ “on” được sử dụng để chỉ quan hệ giữa cuốn sách và bàn.

Tuy nhiên, sử dụng giới từ đúng cách không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, mỗi giới từ đều có một cách sử dụng riêng và thường không thể thay thế được bằng các từ khác. Vì vậy, hiểu rõ về các giới từ là một phần rất quan trọng trong việc học tiếng Anh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các giới từ thường gặp nhất trong tiếng Anh, cách sử dụng chúng trong câu, và các cụm giới từ cần thiết để sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các từ viết tắt của giới trẻ trong tiếng Anh, giúp bạn hiểu rõ hơn về ngôn ngữ thực tế mà người bản ngữ đang sử dụng.

II. Các giới từ trong tiếng Anh

 1. Danh sách các giới từ thường gặp trong tiếng Anh

Có rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, nhưng có một số giới từ thường gặp hơn những giới từ khác. Dưới đây là danh sách các giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh:

 • About: về
 • Above: ở phía trên
 • Across: qua, ngang qua
 • After: sau
 • Against: chống lại
 • Along: dọc theo
 • Among: giữa
 • Around: quanh
 • At: tại, ở
 • Before: trước
 • Behind: sau lưng
 • Below: ở phía dưới
 • Beneath: dưới
 • Beside: bên cạnh
 • Between: giữa
 • Beyond: xa hơn
 • By: bởi, bên cạnh
 • Down: xuống
 • During: trong suốt
 • Except: trừ ra
 • For: cho
 • From: từ
 • In: trong
 • Inside: bên trong
 • Into: vào
 • Like: giống như
 • Near: gần
 • Of: của
 • Off: tắt, rời khỏi
 • On: trên
 • Out: ra ngoài
 • Outside: bên ngoài
 • Over: qua, lên trên
 • Past: qua
 • Since: từ khi
 • Through: qua, xuyên qua
 • Throughout: suốt
 • To: đến, tới
 • Toward(s): hướng về
 • Under: dưới
 • Underneath: phía dưới
 • Until: cho đến khi
 • Up: lên
 • Upon: trên
 • With: với
 • Within: bên trong
 1. Cách sử dụng các giới từ trong tiếng Anh

Mỗi giới từ trong tiếng Anh đều có một cách sử dụng riêng, và việc sử dụng chính xác giới từ là rất quan trọng để hiểu rõ ý nghĩa của câu. Dưới đây là một số lưu ý về cách sử dụng các giới từ trong tiếng Anh:

 • About: thường được sử dụng để chỉ sự tương tự hoặc đưa ra thông tin tổng quát về một chủ đề. Ví dụ: “I don’t know much about art.”
 • Above: thường được sử dụng để chỉ vị trí cao hơn một đối tượng khác. Ví dụ: “The bird is flying above the tree.”
 • Across: thường được sử dụng để chỉ sự đi qua hoặc chuyển từ một vị trí sang vị trí khác. Ví dụ: “We walked across the bridge to get to the other side.”
 • After: thường được sử dụng để chỉ thời gian hoặc thứ tự sau một sự kiện nào đó. Ví dụ: “We will go to the movies after dinner.”
 • Against: thường được sử dụng để chỉ sự chống lại hoặc phản đối. Ví dụ: “I am against the idea of animal testing.”
 • Along: thường được sử dụng để chỉ sự đi dọc theo một đối tượng nào đó. Ví dụ: “We walked along the beach and collected seashells.”
 • Among: thường được sử dụng để chỉ sự nằm giữa các đối tượng. Ví dụ: “The book was hidden among the other books on the shelf.”
 • Around: thường được sử dụng để chỉ sự đi quanh một đối tượng hoặc khu vực. Ví dụ: “We drove around the city to see the sights.”
 • At: thường được sử dụng để chỉ vị trí hoặc thời gian. Ví dụ: “We arrived at the park at noon.”
 • Before: thường được sử dụng để chỉ thời gian hoặc thứ tự trước một sự kiện nào đó. Ví dụ: “We have to leave before the movie starts.”
 • Behind: thường được sử dụng để chỉ vị trí ở phía sau một đối tượng. Ví dụ: “The car is parked behind the building.”
 • Below: thường được sử dụng để chỉ vị trí ở phía dưới một đối tượng. Ví dụ: “The fish is swimming below the surface of the water.”
 • Beside: thường được sử dụng để chỉ vị trí bên cạnh một đối tượng. Ví dụ: “The dog is lying beside the bed.”
 • Between: thường được sử dụng để chỉ sự nằm giữa hai đối tượng. Ví dụ: “The restaurant is located between the bank and the post office.”
 • Beyond: thường được sử dụng để chỉ sự vượt ra ngoài một khu vực hoặc giới hạn. Ví dụ: “The mountains in the distance are beyond our reach.”
 • By: thường được sử dụng để chỉ sự ở gần một đối tượng hoặc phương tiện đi lại. Ví dụ: “We will meet by the fountain in the park.”
 • Despite: thường được sử dụng để chỉ sự không bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó. Ví dụ: “Despite the rain, we still went for a walk.”
 • Down: thường được sử dụng để chỉ hướng xuống hoặc vị trí ở phía dưới. Ví dụ: “He looked down at the ground.”
 • During: thường được sử dụng để chỉ thời gian trong suốt một sự kiện nào đó. Ví dụ: “We took a lot of photos during the wedding.”
 • Except: thường được sử dụng để chỉ sự trừ ra ngoài hoặc ngoại trừ một số đối tượng. Ví dụ: “Everyone is going to the party, except for John.”
 • For: thường được sử dụng để chỉ thời gian hoặc mục đích của một hành động. Ví dụ: “We will be on vacation for two weeks.”
 • From: thường được sử dụng để chỉ vị trí xuất phát hoặc nguồn gốc của một đối tượng. Ví dụ: “The package came from Australia.”
 • In: thường được sử dụng để chỉ vị trí hoặc thời gian. Ví dụ: “We are sitting in the park.”
 • Inside: thường được sử dụng để chỉ vị trí bên trong một đối tượng hoặc khu vực. Ví dụ: “The cat is inside the box.”
 • Into: thường được sử dụng để chỉ sự chuyển đổi từ trạng thái ngoài vào bên trong. Ví dụ: “He climbed into the treehouse.”
 • Like: thường được sử dụng để chỉ sự tương tự hoặc so sánh. Ví dụ: “She dances like a professional.”
 • Near: thường được sử dụng để chỉ sự ở gần một đối tượng. Ví dụ: “The store is located near the post office.”
 • Of: thường được sử dụng để chỉ sở hữu hoặc mối quan hệ giữa hai đối tượng. Ví dụ: “The color of the sky is blue.”
 • Off: thường được sử dụng để chỉ sự không ở gần hoặc cắt đứt kết nối. Ví dụ: “The power is off.”
 • On: thường được sử dụng để chỉ sự kết nối hoặc vị trí ở phía trên. Ví dụ: “The light is on.”
 • Over: thường được sử dụng để chỉ sự vượt qua hoặc vị trí ở phía trên. Ví dụ: “The airplane flew over the mountains.”
 • Through: thường được sử dụng để chỉ sự đi qua hoặc vị trí bên trong của một đối tượng. Ví dụ: “He walked through the forest.”
 • To: thường được sử dụng để chỉ sự di chuyển đến một địa điểm hoặc mối quan hệ giữa hai đối tượng. Ví dụ: “We are going to the beach.”
 • Toward: thường được sử dụng để chỉ sự di chuyển gần đến một đối tượng. Ví dụ: “The boat is heading toward the dock.”
 • Under: thường được sử dụng để chỉ vị trí bên dưới hoặc sự chịu sự kiểm soát của một đối tượng. Ví dụ: “The cat is hiding under the bed.”
 • Until: thường được sử dụng để chỉ thời gian cho đến khi một sự kiện xảy ra. Ví dụ: “We waited until the movie started.”
 • Up: thường được sử dụng để chỉ hướng lên hoặc vị trí ở phía trên. Ví dụ: “He climbed up the stairs.”
 • With: thường được sử dụng để chỉ sự kèm theo hoặc mối quan hệ giữa hai đối tượng. Ví dụ: “She went to the park with her friends.”

Các giới từ cũng có thể được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các danh từ và động từ trong câu. Ví dụ: “I am interested in music.” Trong trường hợp này, giới từ “in” được sử dụng để cho biết mối quan hệ giữa “I” và “music”, thể hiện rằng “I” quan tâm đến âm nhạc.

Ngoài ra, các giới từ còn được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các tính từ và danh từ trong câu. Ví dụ: “She is afraid of spiders.” Trong trường hợp này, giới từ “of” được sử dụng để cho biết mối quan hệ giữa “she” và “spiders”, thể hiện rằng “she” sợ nhện.

Khi sử dụng các giới từ trong tiếng Anh, cần phải chú ý đến cách dùng và sự chính xác trong việc sử dụng. Một số giới từ có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

3. Các cụm giới từ trong tiếng Anh

a. Những cụm giới từ thường gặp trong tiếng Anh

Các cụm giới từ là những cụm từ gồm nhiều giới từ kết hợp với nhau để thể hiện mối quan hệ giữa các từ trong câu. Các cụm giới từ thường được sử dụng để thể hiện vị trí và thời gian trong câu. Dưới đây là một số cụm giới từ phổ biến trong tiếng Anh:

 • In front of: phía trước. Ví dụ: “The car is parked in front of the house.”
 • In spite of: bất chấp. Ví dụ: “In spite of the rain, we still went out.”
 • On behalf of: thay mặt cho. Ví dụ: “I am writing this letter on behalf of the company.”
 • As well as: cũng như. Ví dụ: “She speaks Spanish as well as French.”
 • Because of: bởi vì. Ví dụ: “He was late because of traffic.”
 • According to: theo như. Ví dụ: “According to the weather forecast, it will rain tomorrow.”
 • As a result of: kết quả của. Ví dụ: “As a result of his hard work, he got promoted.”
 • Due to: do. Ví dụ: “The delay was due to bad weather.”

b. Cách sử dụng các cụm giới từ trong tiếng Anh

Các cụm giới từ thường được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các từ trong câu. Các cụm giới từ có thể được sử dụng để thể hiện vị trí, thời gian, nguyên nhân, kết quả và nhiều mối quan hệ khác giữa các từ. Các cụm giới từ thường được đặt ở đầu câu hoặc sau động từ để thể hiện mối quan hệ giữa các từ.

Ví dụ:

 • “In front of the house, there is a tree.” (Ở phía trước căn nhà, có một cái cây.)
 • “In spite of the fact that it was raining, we went to the park.” (Bất chấp thời tiết mưa, chúng tôi vẫn đến công viên.)
 • “She sings as well as she plays the guitar.” (Cô ấy hát cũng giỏi như cô ấy chơi đàn guitar.)
 • “Because of the traffic, I was late for the meeting.” (Vì ùn tắc giao thông, tôi đã đến muộn buổi họp.)
 • “Due to bad weather, the flight was cancelled.” (Do thời tiết xấu, chuyến bay đã bị hủy.)

Khi sử dụng các cụm giới từ, cần phải chú ý đến cách dùng và sự chính xác trong từng trường hợp cụ thể. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng các cụm giới từ bao gồm sử dụng sai giới từ trong cụm, không đặt đúng vị trí của cụm giới từ trong câu hoặc dùng sai cấu trúc câu.

Ví dụ sai: “Because of the heavy rain, we stayed in the park.” (Do mưa lớn, chúng tôi ở lại công viên.) Ví dụ đúng: “Despite the heavy rain, we stayed in the park.” (Mặc dù mưa lớn, chúng tôi vẫn ở lại công viên.)

Ví dụ sai: “She speaks Spanish good as well as French.” (Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha giỏi cũng như tiếng Pháp.) Ví dụ đúng: “She speaks Spanish as well as she speaks French.” (Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Pháp.)

Ví dụ sai: “I am writing this letter on the company’s behalf.” (Tôi viết lá thư này thay mặt cho công ty.) Ví dụ đúng: “I am writing this letter on behalf of the company.” (Tôi viết lá thư này thay mặt cho công ty.)

Trong tiếng Anh, các cụm giới từ rất quan trọng trong việc diễn đạt các ý tưởng phức tạp. Khi sử dụng chính xác và đúng cách, các cụm giới từ có thể giúp tăng tính chính xác và sự rõ ràng cho các câu, đồng thời làm cho văn phong của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

4. Từ viết tắt của giới trẻ trong tiếng Anh

Với sự phát triển của Internet và các mạng xã hội, giới trẻ ngày nay đã sử dụng nhiều từ viết tắt để nhanh chóng và tiện lợi trong việc truyền đạt thông tin. Tuy nhiên, việc sử dụng từ viết tắt này đòi hỏi người sử dụng phải biết cách sử dụng đúng, tránh gây hiểu nhầm hoặc nhầm lẫn trong giao tiếp.

Dưới đây là một số từ viết tắt thông dụng của giới trẻ trong tiếng Anh:

 • LOL – Laugh Out Loud (cười to)
 • OMG – Oh My God (trời ơi)
 • FYI – For Your Information (cho thông tin của bạn)
 • LMK – Let Me Know (hãy cho tôi biết)
 • TBH – To Be Honest (nói thật)
 • IDK – I Don’t Know (tôi không biết)
 • SMH – Shaking My Head (lắc đầu)
 • BRB – Be Right Back (sẽ quay lại ngay)
 • TTYL – Talk To You Later (nói chuyện sau)
 • BTW – By The Way (tiện thể nói)

Trong giao tiếp, bạn có thể sử dụng các từ viết tắt này trong tin nhắn, trò chuyện hoặc bài viết trên mạng xã hội, tuy nhiên, cần lưu ý không sử dụng quá nhiều hoặc trong các tình huống chính thức, trang trọng. Bạn nên biết cách sử dụng đúng ngữ cảnh và mức độ hợp lý để tránh bị hiểu lầm hoặc gây ra sự khó chịu cho người đọc hoặc đối tác giao tiếp của mình.

Tóm lại, việc sử dụng từ viết tắt trong tiếng Anh đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôn ngữ truyền thông của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, bạn cần phải sử dụng chúng một cách thông minh và hợp lý để đảm bảo tính chính xác và sự hiểu quả trong giao tiếp của mình.

5. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm cơ bản liên quan đến giới từ và cụm giới từ trong tiếng Anh. Chúng ta đã thảo luận về danh sách các giới từ phổ biến nhất trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng để tạo thành các câu hoàn chỉnh. Ngoài ra, chúng ta cũng đã giới thiệu về các cụm giới từ và cách sử dụng chúng để biểu thị mối quan hệ giữa các từ trong câu.

Việc hiểu và sử dụng đúng các giới từ và cụm giới từ trong tiếng Anh là rất quan trọng, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng đến cách mà người nói được hiểu và lời nói của họ có thể bị hiểu sai nếu sử dụng sai giới từ. Ngoài ra, việc sử dụng đúng các từ viết tắt của giới trẻ trong tiếng Anh cũng là một phần quan trọng trong việc giao tiếp hiệu quả trong xã hội ngày nay.

Vì vậy, việc hiểu và sử dụng đúng các giới từ và cụm giới từ trong tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng cần phải học cho những người học tiếng Anh ở mọi cấp độ. Với việc áp dụng đúng kiến thức này, chúng ta sẽ có thể tạo ra các câu chính xác và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Tin liên quan
Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh cho người mới học

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. Bạn sẽ được hướng dẫn bằng các ví dụ và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc số điện thoại tiếng Anh của mình. 1. Giới thiệu về cách đọc số […]
Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Tìm hiểu về câu "After I lunch I looked for my bag" trong tiếng Anh

Du Học Philippines sẽ giới thiệu về ý nghĩa và cách sử dụng câu “After I lunch I looked for my bag” trong tiếng Anh, cùng những ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc câu này. 1. Giới thiệu tổng quan về câu “After I lunch I looked for […]
Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Tìm hiểu ngay!

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “blame đi với giới từ gì trong tiếng Anh”? Đừng bỏ qua bài viết này, Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách sử dụng từ “blame” với các giới từ khác nhau trong tiếng Anh. 1. Giới thiệu […]
Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh: Khám phá đầy đủ về chúng

Du Học Philippines sẽ giúp bạn hiểu rõ về đại từ nghi vấn trong tiếng Anh, đặc biệt là các loại đại từ này và cách sử dụng chúng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ cụ thể và hữu ích để giúp bạn hiểu rõ hơn về đại từ nghi vấn […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học