Nghỉ học tiếng Anh là gì?

Ngày 17/07/2024
1.997 lượt xem

Nghỉ học là tình trạng khi học sinh không đi học và không học tập trong một thời gian nhất định. Dịch sang tiếng Anh là “skipping school” hoặc “absent from school“.

1. Phân biệt “skipping school” và “absent from school”.

“Skipping school” có nghĩa là học sinh tự ý bỏ học mà không có sự cho phép hoặc sự cho phép của phụ huynh hoặc giáo viên. Điều này thường xảy ra khi học sinh không muốn học hoặc muốn làm những việc khác.

“Absent from school” có nghĩa là học sinh không có mặt trong trường học mà không có sự cho phép hoặc sự cho phép của phụ huynh hoặc giáo viên. Điều này có thể xảy ra vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác.

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến nghỉ học

  • Truancy: việc không đi học mà không có lý do hợp lệ.
  • Skipping class: việc bỏ mặc lớp học mà không có lý do hợp lệ.
  • Cutting class: tương tự như “skipping class”, nghĩa là bỏ mặc lớp học.
  • Play hooky: tương tự như “skipping school”, nghĩa là không đi học mà không có lý do hợp lệ.
  • Ditch school: tương tự như “skipping school”, nghĩa là không đi học mà không có lý do hợp lệ.

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến nghỉ học

  • “I am taking a day off from school because I am feeling sick.” (Tôi đang nghỉ một ngày học vì tôi cảm thấy không khỏe)
  • “The school is closed for the holiday break.” (Trường học đóng cửa cho kỳ nghỉ lễ)
  • “I have to miss class today because of a family emergency.” (Tôi phải nghỉ lớp hôm nay vì một tình huống khẩn cấp gia đình)
  • “I am going to take a leave of absence from school.” (Tôi sẽ nghỉ học một thời gian)
  • “The student was suspended from school for misbehaving.” (Học sinh đó bị cấm học tạm thời vì hành vi không thích hợp)

4. Bài viết về nghỉ học bằng tiếng Anh

“Taking a break from school can have both positive and negative effects on a student’s education. On one hand, taking time off can allow a student to recharge and come back to their studies with renewed energy and focus. It can also provide an opportunity for students to gain real-world experience and explore different career options. On the other hand, too much time away from the classroom can cause students to fall behind and struggle to catch up. It’s important for students to carefully consider the reasons for taking a break and to have a plan in place for continuing their education upon their return.”

Dịch sang tiếng Việt:

“Nghỉ học có thể có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với việc học của học sinh. Một mặt, việc nghỉ học có thể cho phép học sinh nạp lại năng lượng và quay lại học tập với năng lượng và sự tập trung mới. Nó cũng có thể tạo cơ hội cho học sinh có được kinh nghiệm thực tế và khám phá các lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Mặt khác, quá nhiều thời gian rời khỏi lớp học có thể khiến học sinh bị tụt lại phía sau và khó bắt kịp. Điều quan trọng là học sinh phải cân nhắc cẩn thận lý do nghỉ học và có sẵn một kế hoạch để tiếp tục việc học của họ khi họ trở về.”

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học