Khóa học tiếng Anh là gì?

Ngày 24/04/2024
2.135 lượt xem

Khoá học trong Tiếng Anh là COURSE. Là một chương trình đào tạo có thời gian xác định, trong đó người học sẽ học các chủ đề cụ thể và được chấm điểm sau khi hoàn thành. Khóa học có thể được tổ chức tại trường học hoặc trực tuyến.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến khoá học

 • Course – chương trình học
 • Curriculum – chương trình đào tạo
 • Lesson – bài học
 • Syllabus – kế hoạch học tập
 • Lecture – bài giảng
 • Assignment – bài tập
 • Exam – bài kiểm tra
 • Credit – tín chỉ
 • Degree – bằng cấp.
 • Enrollment – đăng ký học.

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến khoá học

 • “I’m currently enrolled in a course on computer programming.” (Tôi hiện đang ghi danh vào một khóa học về lập trình máy tính.)
 • “I’m thinking about taking a course on photography next semester.” (Tôi đang nghĩ về việc tham gia một khóa học về nhiếp ảnh vào học kỳ tới.)
 • “I just finished a course on creative writing and it was really interesting.” (Tôi vừa hoàn thành một khóa học về viết sáng tạo và nó thực sự thú vị.)
 • “I’m looking for a course that will help me improve my business skills.” (Tôi đang tìm kiếm một khóa học sẽ giúp tôi cải thiện kỹ năng kinh doanh của mình.)
 • “I recommend this course on financial management, it’s very helpful.” (Tôi giới thiệu khóa học này về quản lý tài chính, nó rất hữu ích.)
 • “I’m excited to start my online course on graphic design next week.” (Tôi rất vui khi bắt đầu khóa học trực tuyến về thiết kế đồ họa vào tuần tới.)
 • “I’m considering taking a course on entrepreneurship to start my own business.” (Tôi đang cân nhắc tham gia một khóa học về tinh thần kinh doanh để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.)
 • “I’m looking forward to taking a course on public speaking to improve my communication skills.” (Tôi mong muốn được tham gia một khóa học về nói trước công chúng để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.)
 • “I’m interested in taking a course on digital marketing to learn how to promote my business online.” (Tôi muốn tham gia một khóa học về tiếp thị kỹ thuật số để tìm hiểu cách quảng bá doanh nghiệp của mình trực tuyến.)
 • “I’m planning to take a course on data analysis to improve my knowledge of data science.” (Tôi dự định tham gia một khóa học về phân tích dữ liệu để nâng cao kiến thức về khoa học dữ liệu.)

3. Bài viết về khoá học bằng tiếng Anh

A course is a program of study offered by a school or institution that focuses on a specific subject or area of study. Some examples of course-related vocabulary in English include:

 • Curriculum: the subjects or topics covered in a course
 • Credit hours: the amount of time spent in class for a course
 • Syllabus: a document outlining the goals, requirements, and schedule for a course
 • Lecture: a class or presentation given by a teacher or professor on a specific topic
 • Seminar: a course in which students engage in discussion and analysis of a specific topic
 • Lab: a course in which students conduct experiments or hands-on activities
 • Online course: a course that is offered and completed entirely online

Example sentences:

 • I’m taking a course in computer programming this semester.
 • This course is worth 3 credit hours.
 • The syllabus for this course outlines the readings and assignments for the semester.
 • I attend a lecture on literature every Monday.
 • I’m taking a seminar on environmental science this semester.
 • This course includes a weekly lab session.
 • I’m taking an online course on business management.

In an article about courses, it could discuss the different types of courses offered at a school or institution, the benefits of taking certain courses, the process of enrolling in a course, or the importance of choosing the right courses to help achieve academic and career goals.

Hướng dẫn dịch

Khóa học là một chương trình học được cung cấp bởi một trường học hoặc tổ chức tập trung vào một chủ đề hoặc lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Một số ví dụ về từ vựng liên quan đến khóa học bằng tiếng Anh bao gồm:

 • Chương trình giảng dạy: các môn học hoặc chủ đề được đề cập trong một khóa học
 • Giờ tín dụng: lượng thời gian dành cho lớp học cho một khóa học
 • Giáo trình: một tài liệu phác thảo các mục tiêu, yêu cầu và lịch trình cho một khóa học
 • Bài giảng: một lớp học hoặc bài thuyết trình của một giáo viên hoặc giáo sư về một chủ đề cụ thể
 • Hội thảo: một khóa học trong đó sinh viên tham gia thảo luận và phân tích về một chủ đề cụ thể
 • Lab: một khóa học trong đó học sinh tiến hành các thí nghiệm hoặc các hoạt động thực hành
 • Khóa học trực tuyến: một khóa học được cung cấp và hoàn thành hoàn toàn trực tuyến

Câu ví dụ:

 • Tôi đang tham gia một khóa học về lập trình máy tính trong học kỳ này.
 • Khóa học này có giá trị 3 giờ tín dụng.
 • Giáo trình cho khóa học này phác thảo các bài đọc và bài tập cho học kỳ.
 • Tôi tham dự một bài giảng về văn học mỗi thứ Hai.
 • Tôi đang tham gia một cuộc hội thảo về khoa học môi trường trong học kỳ này.
 • Khóa học này bao gồm một phiên phòng thí nghiệm hàng tuần.
 • Tôi đang tham gia một khóa học trực tuyến về quản lý kinh doanh.

Trong một bài viết về các khóa học, nó có thể thảo luận về các loại khóa học khác nhau được cung cấp tại một trường học hoặc tổ chức, lợi ích của việc tham gia một số khóa học nhất định, quy trình đăng ký khóa học hoặc tầm quan trọng của việc chọn khóa học phù hợp để giúp đạt được thành tích học tập và nghề nghiệp. bàn thắng.

Tin liên quan
Khoa học tiếng Anh đọc là gì?

Khoa học tiếng Anh đọc là gì?

Khoa học tiếng Anh là “Science”. Là một tập hợp các quy trình, phương pháp và kiến thức được sử dụng để giải thích và hiểu các vấn đề về thế giới xung quanh chúng ta. 1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến khoa học Science – khoa học Research – nghiên […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học