Khoa học tiếng Anh đọc là gì?

Ngày 23/06/2024
1.146 lượt xem

Khoa học tiếng Anh là “Science”. Là một tập hợp các quy trình, phương pháp và kiến thức được sử dụng để giải thích và hiểu các vấn đề về thế giới xung quanh chúng ta.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến khoa học

 • Science – khoa học
 • Research – nghiên cứu
 • Experiment – thí nghiệm
 • Laboratory – phòng thí nghiệm
 • Analysis – phân tích
 • Thesis – luận văn
 • Data – dữ liệu
 • Method – phương pháp
 • Discovery – khám phá
 • Innovation – sáng tạo

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến khoa học

 • Science is the study of the natural world and how it works. (Khoa học là một ngành nghiên cứu về thế giới tự nhiên và cách nó hoạt động.)
 • I am majoring in computer science. (Tôi đang chuyên ngành khoa học máy tính.)
 • The scientific method is a process used to conduct research and experiments. (Phương pháp khoa học là một quy trình được sử dụng để thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm.)
 • Scientific discoveries have greatly improved our understanding of the world. (Các khám phá khoa học đã cải thiện đáng kể hiểu biết của chúng ta về thế giới.)
 • Science is a constantly evolving field with new discoveries being made all the time. (Khoa học là một lĩnh vực liên tục thay đổi với các khám phá mới được thực hiện liên tục.)

3. Bài viết về khoa học bằng tiếng Anh

Science is the systematic study of the natural world through observation and experimentation. It involves the use of critical thinking and logic to understand the workings of the universe and the various phenomena that occur within it. Science is divided into several branches, including physics, chemistry, biology, and earth science. Each branch of science uses specific methods and tools to study its respective field, but all branches share the goal of explaining natural phenomena and making predictions about future events.

Dịch sang tiếng Việt:

Khoa học là một hình thức nghiên cứu hệ thống về thiên nhiên qua quan sát và thí nghiệm. Nó liên quan đến sử dụng suy luận và lý luận để hiểu cách hoạt động của vũ trụ và các hiện tượng khác nhau xảy ra trong đó. Khoa học được chia thành một số ngành, bao gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học đất. Mỗi ngành khoa học sử dụng các phương pháp và công cụ cụ thể để nghiên cứu lĩnh vực của mình, nhưng tất cả các ngành chia sẻ mục tiêu giải thích các hiện tượng tự nhiên và dự đoán sự kiện tương lai.

Tin liên quan
Khóa học tiếng Anh là gì?

Khóa học tiếng Anh là gì?

Khoá học trong Tiếng Anh là COURSE. Là một chương trình đào tạo có thời gian xác định, trong đó người học sẽ học các chủ đề cụ thể và được chấm điểm sau khi hoàn thành. Khóa học có thể được tổ chức tại trường học hoặc trực tuyến. 1. Một số từ vựng tiếng Anh […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học