Triết học tiếng Anh là gì?

Ngày 23/04/2024
1.576 lượt xem

Triết học là một nhánh của khoa học tư duy và chuyên ngành nghiên cứu về lý luận, giá trị, và nguyên tắc của sự hiểu và giải thích về thế giới và cuộc sống. Dịch sang tiếng Anh là “philosophy” (tư duy học).

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến triết học

 • Philosophy: triết học
 • Concept: khái niệm
 • Theoretical: lý thuyết
 • Ideology: chủ nghĩa
 • School of thought: chủ nghĩa học
 • Doctrines: đạo lý
 • Epistemology: triết lý học
 • Metaphysics: triết học vật lý
 • Logic: luận lý
 • Ethics: đạo đức học.

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến triết học

 • “Philosophy is the study of fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, mind, and language.” (Triết học là một môn học về các câu hỏi cơ bản về tồn tại, kiến thức, giá trị, lý luận, tâm thần và ngôn ngữ.)
 • “Ethics, also known as moral philosophy, is the branch of philosophy that examines morality and how individuals should live their lives.” (Triết học đạo đức, còn gọi là triết học tín ngưỡng, là một ngành của triết học để xem xét về tín ngưỡng và cách mà cá nhân nên sống cuộc đời của họ.)
 • “Political science is a branch of philosophy that deals with the organization and function of government and political systems.” (Triết học chính trị là một ngành của triết học để đối phó với tổ chức và chức năng của chính quyền và hệ thống chính trị.)

3. Bài viết về triết học bằng tiếng Anh

“Philosophy is the study of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence. It seeks to understand the world and our place in it through critical thinking, reasoning, and examination of various perspectives. Philosophy is a diverse field that encompasses various branches such as ethics, logic, metaphysics, and epistemology. It not only helps us understand the world around us, but also helps us understand ourselves and our own beliefs and values. By studying philosophy, we can gain a deeper understanding of the world and our place in it, and ultimately, lead a more fulfilling life.”

Dịch sang tiếng Việt:

“Triết học là nghiên cứu về bản chất cơ bản của tri thức, thực tế và sự tồn tại. Nó tìm cách hiểu thế giới và vị trí của chúng ta trong đó thông qua tư duy phê phán, lý luận và kiểm tra các quan điểm khác nhau. Triết học là một lĩnh vực đa dạng bao gồm nhiều ngành khác nhau như như đạo đức, logic, siêu hình học và nhận thức luận. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu thế giới xung quanh mà còn giúp chúng ta hiểu bản thân, niềm tin và giá trị của chính mình. Bằng cách nghiên cứu triết học, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về thế giới và vị trí của mình trong đó, và cuối cùng, sống một cuộc sống trọn vẹn hơn.”

Tin liên quan
Bàn học tiếng Anh là gì?

Bàn học tiếng Anh là gì?

Bàn học tiếng Anh là Classroom desk. Là một thiết bị nằm trong phòng học, chủ yếu được sử dụng cho việc học và viết bài. 1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến bàn học Desk – Bàn học Lecture – Buổi học Classroom – Phòng học Blackboard – Bảng tường Chair […]
Bằng Đại Học tiếng Anh là gì?

Bằng Đại Học tiếng Anh là gì?

Bằng Đại Học hay bằng tốt nghiệp Đại Học tiếng Anh là College Degree. Là một chứng chỉ được cấp sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo đại học, điều kiện cho việc nhận bằng đại học là phải hoàn thành một số số học phần, tốt nghiệp và thi đạt điểm tối […]
Du học sinh tiếng Anh là gì?

Du học sinh tiếng Anh là gì?

Du học sinh tiếng Anh là Overseas Student hoặc Study abroad Student. Là một người đang học tập hoặc đang theo học tại một trường học nước ngoài. Họ có thể đi du học để học tiếng một ngôn ngữ, hoặc để học tập trong một chương trình đại học hoặc cao học. Du học […]
Du học tiếng Anh là gì?

Du học tiếng Anh là gì?

Du học hay đi du học tiếng Anh là Study Abroad /ˈstʌd.i əˈbrɔ:d/. Là việc học tập hoặc đào tạo tại một trường hoặc địa điểm khác nơi người học đang sống hoặc cư trú. Du học có thể là học tập định kỳ hoặc tạm thời, và có thể bao gồm cả học tập và kinh […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học