Thi đại học tiếng Anh là gì?

Ngày 20/05/2024
999 lượt xem

Thi đại học hay kỳ thi đại học là quá trình kiểm tra kiến thức và khả năng của học sinh sau khi hoàn thành giáo dục trung học phổ thông, để xác định họ có đủ điều kiện để tiếp tục học tại đại học. Dịch sang tiếng Anh là “university entrance examination” hoặc “college entrance examination“.

1. Phân biệt “University Entrance Examination” va “College Entrance Examination”

 • University Entrance Examination là kì thi để xét tuyển vào đại học, trong đó học sinh sẽ phải thi các môn học chung như Toán, Văn, Anh và môn chuyên ngành của họ muốn học.
 • College Entrance Examination là kì thi để xét tuyển vào cao đẳng, trong đó học sinh sẽ phải thi các môn học chung như Toán, Văn, Anh và các môn liên quan đến ngành họ muốn học.

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến thi đại học

 • University entrance exam: Đề thi vào đại học
 • College entrance exam: Đề thi vào trường cao đẳng
 • Entrance examination: Đề thi vào trường
 • Admissions test: Đề thi nhập học
 • Standardized test: Đề thi chuẩn hóa
 • Entrance requirement: Điều kiện vào trường
 • Acceptance rate: Tỷ lệ chấp nhận
 • Application deadline: Hạn chót nộp hồ sơ
 • Enrollment: Số lượng sinh viên.

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến thi đại học

 • “I have to study hard for the university entrance exam” (Tôi phải học chăm chỉ để thi đại học)
 • “I’m taking a college entrance exam preparatory course” (Tôi đang học một khóa chuẩn bị cho kì thi đại học)
 • “I’m so nervous about the university entrance exam results” (Tôi rất lo lắng về kết quả thi đại học)
 • “I was accepted into a university through the entrance exam” (Tôi đã được chấp nhận vào một trường đại học thông qua kì thi)
 • “I need to take the college entrance exam to be able to study at a university” (Tôi cần thi kì thi đại học để có thể học tại một trường đại học).

4. Bài viết về thi đại học bằng tiếng Anh

“The university entrance examination, also known as the college entrance examination, is a test that determines a student’s eligibility to attend a specific university or college. It is typically taken by high school students at the end of their secondary education. The examination covers subjects such as math, science, and English, as well as specific subjects related to the student’s chosen field of study. The results of the examination are often a major factor in determining which university or college a student will attend. The test is usually taken by students who are at the end of their secondary education and it can be a very stressful and demanding experience. It is considered a rite of passage for high school students in many countries.”

Dịch sang tiếng Việt:

“Kỳ thi tuyển sinh đại học, còn được gọi là kỳ thi tuyển sinh đại học, là kỳ thi xác định tư cách của học sinh để theo học một trường đại học hoặc cao đẳng cụ thể. Kỳ thi này thường được thực hiện bởi học sinh trung học phổ thông khi kết thúc chương trình giáo dục trung học. Kỳ thi bao gồm các môn học chẳng hạn như toán, khoa học và tiếng Anh, cũng như các môn học cụ thể liên quan đến lĩnh vực học tập mà học sinh đã chọn. Kết quả của bài kiểm tra thường là yếu tố chính quyết định học sinh sẽ theo học trường đại học hoặc cao đẳng nào. Bài kiểm tra thường được thực hiện bởi những học sinh đang học cuối cấp hai và đó có thể là một trải nghiệm rất căng thẳng và đòi hỏi khắt khe. Nó được coi là một nghi thức chuyển trường đối với học sinh cấp ba ở nhiều quốc gia.”

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học