Trường tiểu học tiếng Anh là gì?

Ngày 23/06/2024
1.923 lượt xem

Trường tiểu học tiếng Anh là Elementary School hoặc Grade school, còn được gọi là trường cơ sở, là cấp độ đào tạo chính thức đầu tiên cho trẻ em. Nó thường bắt đầu từ tuổi 6 và trong vòng 6 năm. Nội dung học tập tập trung vào các môn cơ bản như toán học, đọc, viết, khoa học, lịch sử và thể dục. Mục tiêu của trường tiểu học là cung cấp cho học sinh một nền tảng mạnh cho học tập tương lai và phát triển khả năng suy luận phản biện của họ. Môi trường lớp học thường ít chính thức hơn so với trường trung học và giáo viên có vai trò nuôi dưỡng hơn. Tham gia trường tiểu học là bắt buộc trong hầu hết các quốc gia và được coi là bước quan trọng trong sự phát triển của trẻ em.

Tiểu học tiếng Anh là “Elementary school” hoặc “Grade school”. Là giai đoạn học tập đầu tiên của hệ thống giáo dục đại học. Nó bắt đầu từ khoảng tuổi 6 đến 12 và thường trong vòng 6 đến 8 năm. Trong tiểu học, học sinh sẽ học các môn học cơ bản như Toán, Văn, Anh văn, Lịch sử, Địa lý và Môi trường. Nó cũng là giai đoạn quan trọng để xây dựng nền tảng cho học tập và sự phát triển của trẻ trong tương lai.

Học sinh tiểu học tiếng Anh là “Elementary School Student”. Là những học sinh đang học tại cấp độ tiểu học, thông thường bắt đầu từ tuổi 6 đến 12 hoặc tuổi 13. Học sinh tiểu học học các môn cơ bản như toán, văn, khoa học và lịch sử, cũng như có thể học các môn thể dục và nghệ thuật. Mục tiêu chính của trường tiểu học là cung cấp cho học sinh một cơ sở tốt để học tập trong tương lai và phát triển kỹ năng suy luận của họ. Môi trường học tập trong trường tiểu học thường ít chuyên nghiệp hơn so với trường trung học và giáo viên thường có vai trò nuôi dưỡng hơn. Học tiểu học là bắt buộc trong hầu hết các nước và được xem là một bước quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ.

1. Phân biệt “Elementary School” và “Grade school”

“Elementary school” và “grade school” là hai từ tiếng Anh liên quan đến trường học ban đầu. “Elementary school” thường được dùng trong khu vực Mỹ và Canada, trong khi “grade school” thường được dùng hơn trong khu vực Midwest và Mid-Atlantic của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả hai từ đều có nghĩa tương tự là trường học ban đầu, trường học cơ bản.

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến trường tiểu học

 • Elementary school: Trường tiểu học
 • Primary school: Trường tiểu học cơ bản
 • Kindergarten: Trường mẫu giáo
 • Grade school: Trường tiểu học
 • Lower school: Trường tiểu học dưới
 • Early childhood education: Giáo dục thời thơ ấu
 • Curriculum: Chương trình học
 • Classroom: Phòng học
 • Homeroom teacher: Giáo viên chủ nhiệm lớp
 • Parent-teacher conference: Họp phụ huynh-giáo viên

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến trường tiểu học

 • “Elementary school is the first level of formal education for children aged 6 to 12.”
 • “I attended an elementary school before moving on to middle school.”
 • “The curriculum at elementary schools typically includes subjects such as math, reading, and writing.”
 • “The goal of elementary education is to provide students with a strong foundation for their future studies.”
 • “Many students attend after-school programs at their elementary school to enhance their learning.”

Hướng dẫn dịch

 • “Trường tiểu học là mức độ học tập chính thức đầu tiên cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi.”
 • “Tôi đã học ở một trường tiểu học trước khi chuyển đến trung học.”
 • “Nội dung học tập tại trường tiểu học thường bao gồm các môn như toán, đọc và viết.”
 • “Mục tiêu của giáo dục tiểu học là cung cấp cho học sinh một nền tảng mạnh cho học tập tương lai của họ.”
 • “Nhiều học sinh tham gia các chương trình sau giờ học tại trường tiểu học của họ để tăng cường học tập của họ.”

4. Bài viết về trường tiểu học bằng tiếng Anh

Elementary school, also known as grade school, is the first level of formal education for children between the ages of 5 and 12. The primary goal of elementary school is to provide a foundation for children’s academic and social development. Students at this level learn basic skills such as reading, writing, and mathematics, as well as science, history, and social studies. They also participate in physical education and art classes.

At the elementary school level, children are grouped by grade, typically from first to sixth grade. They have one or more teachers for each subject and often rotate classrooms for different subjects. The classroom atmosphere is usually more relaxed and interactive than in middle or high school, with a focus on hands-on activities and discovery-based learning.

Elementary schools also provide a variety of extracurricular activities, such as sports teams, music programs, and clubs, which allow children to explore their interests and develop new skills.

Overall, elementary school plays a crucial role in shaping children’s understanding of the world and helping them grow into well-rounded, confident individuals. It’s a time for children to learn, make friends, and discover new passions that will guide them throughout their lives.

Hướng dẫn dịch

Trường tiểu học, còn được gọi là trường phổ thông, là cấp học chính thức đầu tiên dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Mục tiêu chính của trường tiểu học là cung cấp nền tảng cho sự phát triển về học thuật và xã hội của trẻ. Học sinh ở cấp độ này học các kỹ năng cơ bản như đọc, viết và toán học, cũng như khoa học, lịch sử và nghiên cứu xã hội. Họ cũng tham gia các lớp học thể dục và nghệ thuật.

Ở cấp tiểu học, trẻ em được nhóm theo lớp, thường là từ lớp một đến lớp sáu. Họ có một hoặc nhiều giáo viên cho mỗi môn học và thường xuyên luân chuyển lớp học cho các môn học khác nhau. Bầu không khí lớp học thường thoải mái và tương tác hơn so với ở trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, tập trung vào các hoạt động thực hành và học tập dựa trên khám phá.

Các trường tiểu học cũng cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa, chẳng hạn như các đội thể thao, chương trình âm nhạc và câu lạc bộ, cho phép trẻ em khám phá sở thích của mình và phát triển các kỹ năng mới.

Nhìn chung, trường tiểu học đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình sự hiểu biết của trẻ em về thế giới và giúp chúng phát triển thành những cá nhân toàn diện, tự tin. Đây là thời gian để trẻ em học hỏi, kết bạn và khám phá những đam mê mới sẽ dẫn dắt chúng trong suốt cuộc đời.

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học