Ngành học tiếng Anh là gì?

Ngày 20/05/2024
1.182 lượt xem

Ngành học tiếng Anh là Majors. Là một nhóm các môn học liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, được chia ra trong hệ thống giáo dục. Ví dụ, ngành học khoa học tự nhiên, ngành học kinh tế, ngành học kỹ thuật, ngành học ngôn ngữ học, v.v. Mỗi ngành học có những chuyên đề riêng và yêu cầu khác nhau cho sinh viên để học tập và nghiên cứu.

1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến ngành học

 • Major: chuyên ngành
 • Curriculum: chương trình học
 • Degree program: chương trình đào tạo bằng cấp
 • Elective courses: các môn học tự chọn
 • Minor: ngành học phụ
 • Specialization: chuyên ngành
 • Thesis/Dissertation: luận văn/luận án tốt nghiệp
 • Prerequisites: các yêu cầu trước khi bắt đầu một ngành học
 • Core classes: các môn học cơ bản
 • Field of study: lĩnh vực học.

2. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến ngành học

 • “I am studying computer science.” (Tôi đang học khoa học máy tính)
 • “What major are you in?” (Bạn đang học ngành gì?)
 • “I want to switch my major to business.” (Tôi muốn chuyển ngành học của mình sang kinh doanh)
 • “My sister is majoring in English literature.” (Chị gái tôi đang học ngành văn học tiếng Anh)
 • “I am considering a double major in economics and math.” (Tôi đang xem xét việc học hai ngành kinh tế và toán học).

3. Bài viết về ngành học bằng tiếng Anh

“Choosing a major: Navigating the many options available for college majors can be a daunting task for students. It’s important to research and explore different fields of study before committing to a specific path. One way to do this is by talking to professors and professionals in the field, or by participating in internships or shadowing opportunities. Some popular majors include business, engineering, computer science, and healthcare. However, there are also many unique and specialized majors such as environmental studies, animation, and international relations. Ultimately, the key is to find a major that aligns with your interests, values and career goals. With a clear direction and passion for your chosen field of study, you’ll be well on your way to a successful and fulfilling college experience.”

Hướng dẫn dịch

“Chọn chuyên ngành: Tìm hiểu nhiều lựa chọn về chuyên ngành đại học có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với sinh viên. Điều quan trọng là phải nghiên cứu và khám phá các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trước khi cam kết chọn một con đường cụ thể. Một cách để làm điều này là nói chuyện với các giáo sư và chuyên gia trong lĩnh vực này, hoặc bằng cách tham gia thực tập hoặc cơ hội theo dõi. Một số chuyên ngành phổ biến bao gồm kinh doanh, kỹ thuật, khoa học máy tính và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên ngành độc đáo và chuyên biệt như nghiên cứu môi trường, hoạt hình và quan hệ quốc tế. Cuối cùng, điều quan trọng là tìm được chuyên ngành phù hợp với sở thích, giá trị và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Với định hướng rõ ràng và niềm đam mê đối với lĩnh vực học tập bạn đã chọn, bạn sẽ vững bước trên con đường đến với trải nghiệm đại học thành công và viên mãn.”

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học