Danh từ đếm được và không đếm được – Lý thuyết và bài tập

Ngày 17/07/2024
687 lượt xem

Bài viết giải thích khái niệm về danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh, cùng các ví dụ cụ thể để độc giả hiểu rõ hơn về chúng. Bên cạnh đó, Du Học Philippines cũng cung cấp cho độc giả những bài tập về danh từ đếm được và không đếm được để rèn luyện kỹ năng sử dụng các danh từ này một cách chính xác.

1. Giới thiệu

Danh từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, không phải tất cả các danh từ đều được sử dụng theo cách như nhau. Trong tiếng Anh, danh từ được chia thành hai loại chính là danh từ đếm được và không đếm được. Để sử dụng các danh từ này một cách chính xác, người học tiếng Anh cần hiểu rõ khái niệm của chúng.

Danh từ đếm được là những danh từ có thể đếm được bằng số từ hoặc đếm được bằng các đơn vị đếm được như “a”, “an”, “one”, “two”, “three”,…và được sử dụng trong các trường hợp đếm số lượng cụ thể của đối tượng. Ví dụ, “apple” là một danh từ đếm được vì bạn có thể đếm được số lượng táo bằng cách sử dụng các đơn vị đếm được như “a” hoặc “an”.

Trái lại, danh từ không đếm được là những danh từ không thể đếm được bằng các đơn vị đếm được và không thể đếm được bằng số từ cụ thể. Thay vào đó, chúng thường được sử dụng để chỉ các đối tượng không thể đếm được hoặc không đo lường được bằng các đơn vị cụ thể. Ví dụ, “water” là một danh từ không đếm được vì bạn không thể đếm số lượng nước bằng các đơn vị đếm được.

Hiểu biết đúng về danh từ đếm được và không đếm được là rất quan trọng trong việc sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự nhiên. Nếu sử dụng sai loại danh từ, điều này có thể gây ra sự hiểu nhầm trong giao tiếp hoặc khi viết bài. Do đó, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các loại danh từ này và các quy tắc sử dụng của chúng.

2. Danh từ đếm được

a. Định nghĩa và ví dụ

Danh từ đếm được (countable noun) là loại danh từ mà ta có thể đếm số lượng chúng bằng các đơn vị đếm được như “a”, “an”, “one”, “two”, “three”,…và được sử dụng trong các trường hợp đếm số lượng cụ thể của đối tượng. Danh từ đếm được có thể sử dụng ở cả dạng số ít và số nhiều.

Ví dụ:

 • a book (một quyển sách)
 • two apples (hai quả táo)
 • five cars (năm chiếc xe hơi)

b. Các quy tắc cơ bản khi sử dụng danh từ đếm được

 • Danh từ đếm được phải được sử dụng với các đơn vị đếm được như “a”, “an”, “one”, “two”, “three”,… hoặc các số khác.
 • Danh từ đếm được có thể sử dụng ở cả dạng số ít và số nhiều. Khi sử dụng ở dạng số nhiều, ta thêm “s” vào cuối danh từ.
 • Trong trường hợp danh từ đếm được được sử dụng với số lượng cụ thể, ta sử dụng “a/an” với số lượng đếm được là 1, và ta sử dụng “some” hoặc “many” để chỉ số lượng đếm được lớn hơn.

Ví dụ:

 • a dog (một con chó)
 • two dogs (hai con chó)
 • some dogs (một số con chó)
 • many dogs (nhiều con chó)

c. Những danh từ đếm được phổ biến

 • animals (động vật)
 • people (người)
 • books (sách)
 • cars (xe hơi)
 • fruits (hoa quả)
 • houses (ngôi nhà)
 • trees (cây)
 • computers (máy tính)
 • pencils (bút chì)
 • chairs (ghế)

Trên đây là một số ví dụ về danh từ đếm được phổ biến. Chúng ta cần phải học cách sử dụng các danh từ đếm được một cách chính xác và tự nhiên để tránh những sai lầm trong việc sử dụng tiếng Anh.

3. Danh từ không đếm được

a. Định nghĩa và ví dụ

Danh từ không đếm được (uncountable noun) là loại danh từ mà ta không thể đếm số lượng chúng bằng các đơn vị đếm được. Thay vào đó, chúng được sử dụng để chỉ một lượng không đếm được hoặc một khối lượng không đếm được. Danh từ không đếm được chỉ có thể sử dụng ở dạng số ít.

Ví dụ:

 • water (nước)
 • sugar (đường)
 • rice (gạo)
 • milk (sữa)
 • information (thông tin)
 • knowledge (kiến thức)
 • advice (lời khuyên)
 • furniture (đồ đạc)

b. Các quy tắc cơ bản khi sử dụng danh từ không đếm được

 • Danh từ không đếm được không thể sử dụng với các đơn vị đếm được như “a”, “an”, “one”, “two”, “three”,…
 • Danh từ không đếm được chỉ có thể sử dụng ở dạng số ít, và không thể sử dụng ở dạng số nhiều.
 • Khi muốn chỉ số lượng của danh từ không đếm được, ta có thể sử dụng các từ như “some”, “a little”, “a lot of”, “much”,…

Ví dụ:

 • water (nước): some water (một ít nước), a lot of water (nhiều nước)
 • sugar (đường): a little sugar (một ít đường), too much sugar (quá nhiều đường)
 • rice (gạo): some rice (một ít gạo), a bowl of rice (một bát gạo)
 • milk (sữa): a glass of milk (một cốc sữa), too much milk (quá nhiều sữa)

c. Những danh từ không đếm được phổ biến

 • food (thức ăn)
 • music (âm nhạc)
 • weather (thời tiết)
 • time (thời gian)
 • work (công việc)
 • money (tiền bạc)
 • luggage (hành lý)
 • traffic (giao thông)

Trên đây là một số ví dụ về danh từ không đếm được phổ biến. Chúng ta cần phải học cách sử dụng các danh từ không đếm được một cách chính xác và tự nhiên để tránh những sai lầm trong việc sử dụng tiếng Anh.

4. Sự khác biệt giữa danh từ đếm được và không đếm được

a. Những điểm khác nhau quan trọng giữa các danh từ này

 • Số lượng: Danh từ đếm được có thể được đếm bằng các đơn vị đếm được, trong khi danh từ không đếm được không thể. Ví dụ, chúng ta có thể nói “two books” (hai quyển sách) nhưng không thể nói “two sugars” (hai muỗng đường).
 • Động từ: Khi sử dụng danh từ đếm được, động từ thường được chia ở dạng số nhiều, trong khi khi sử dụng danh từ không đếm được, động từ thường được chia ở dạng số ít. Ví dụ, chúng ta nói “The books are on the table” (Những quyển sách đang trên bàn) nhưng nói “The sugar is in the jar” (Đường đang ở trong hũ).
 • Đại từ: Khi sử dụng danh từ đếm được, chúng ta thường sử dụng các đại từ số nhiều như “they”, “them”, trong khi khi sử dụng danh từ không đếm được, chúng ta thường sử dụng đại từ số ít như “it”. Ví dụ, chúng ta nói “They are good books” (Chúng là những quyển sách tốt) nhưng nói “It is good information” (Đó là những thông tin tốt).

b. Ví dụ cụ thể

 • Danh từ đếm được: book (sách)
  • Một quyển sách (a book)
  • Hai quyển sách (two books)
  • Ba quyển sách (three books)
 • Danh từ không đếm được: water (nước)
  • Một ít nước (some water)
  • Nhiều nước (a lot of water)
  • Quá nhiều nước (too much water)
 • Sự khác biệt về động từ và đại từ:
  • Chúng ta nói “The books are on the table” (Những quyển sách đang trên bàn) nhưng nói “The water is in the glass” (Nước đang trong cốc).
  • Chúng ta nói “They are good books” (Chúng là những quyển sách tốt) nhưng nói “It is good water” (Đó là nước tốt).

5. Bài tập về danh từ đếm được và không đếm được

Để rèn luyện kỹ năng sử dụng danh từ đếm được và không đếm được, ta có thể thực hiện một số bài tập cơ bản. Dưới đây là một số ví dụ về các bài tập này, cùng với hướng dẫn cách giải.

Cho các từ sau: apple, milk, water, book, tree, sugar. Xác định xem từng từ có phải là danh từ đếm được hay không đếm được. Viết các từ đếm được thành số ít và số nhiều.

 • apple: danh từ đếm được, số ít: apple, số nhiều: apples
 • milk: danh từ không đếm được
 • water: danh từ không đếm được
 • book: danh từ đếm được, số ít: book, số nhiều: books
 • tree: danh từ đếm được, số ít: tree, số nhiều: trees
 • sugar: danh từ không đếm được

Cho câu sau: “I need some ____ to make this cake.” Hoàn thành câu với danh từ phù hợp. Điền “flour” nếu đây là danh từ không đếm được, “eggs” nếu đây là danh từ đếm được và số nhiều của “egg” là “eggs”.

 • I need some flour to make this cake.

Cho câu sau: “I bought five ____ for my friends.” Hoàn thành câu với danh từ phù hợp. Điền “pens” nếu đây là danh từ đếm được và số nhiều của “pen” là “pens”, “money” nếu đây là danh từ không đếm được.

 • I bought five pens for my friends.

Cho câu sau: “There is not enough ____ in the bowl.” Hoàn thành câu với danh từ phù hợp. Điền “salt” nếu đây là danh từ không đếm được, “spoons” nếu đây là danh từ đếm được và số nhiều của “spoon” là “spoons”.

 • There is not enough salt in the bowl.

Các bài tập trên giúp rèn luyện kỹ năng sử dụng danh từ đếm được và không đếm được. Để giải quyết các bài tập này, bạn cần xác định xem từng từ là danh từ đếm được hay không đếm được, và nếu là danh từ đếm được thì cần biết số ít và số nhiều của từ đó. Sau đó, bạn có thể điền các từ phù hợp vào chỗ trống trong câu.

6. Kết luận

Du Học Philippines đã cung cấp những kiến thức cơ bản về danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh. Chúng ta đã tìm hiểu định nghĩa của các danh từ này, cách sử dụng và những quy tắc cơ bản, cùng với các ví dụ minh họa. Ngoài ra, chúng ta đã so sánh sự khác nhau giữa danh từ đếm được và không đếm được, và đưa ra các bài tập giúp rèn luyện kỹ năng sử dụng các danh từ này.

Việc hiểu biết đúng về danh từ đếm được và không đếm được là rất quan trọng trong học tiếng Anh, vì nó giúp bạn sử dụng các danh từ một cách chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp. Nếu bạn không hiểu rõ về cách sử dụng các danh từ này, bạn có thể gây nhầm lẫn hoặc không hiểu được ý của người khác trong khi nói chuyện. Vì vậy, học tập và rèn luyện kỹ năng sử dụng danh từ đếm được và không đếm được là rất cần thiết cho mọi người học tiếng Anh.

Tổng kết lại, việc hiểu biết về danh từ đếm được và không đếm được là rất quan trọng trong việc học tiếng Anh. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các danh từ này và giúp bạn cải thiện kỹ năng sử dụng chúng.

Tin liên quan
[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

[Giải đáp] Người Philippines coi đâu là biểu tượng may mắn?

Mỗi quốc gia hay mỗi nền văn hóa đều có những phong tục cũng như biểu tượng riêng về sự may mắn. Nó được xem là “tấm bùa hộ mệnh” giúp con người ta luôn hướng về phía trước và tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Vậy, người Philippines coi đâu là biểu tượng […]
[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

[Tất tần tật] Chi phí và khóa học IELTS ở Philippines 2023

Tìm hiểu mức chi phí học IELTS ở Philippines là một trong những bước quan trọng khi chuẩn bị du học tiếng Anh Philippines tại đất nước này. Hiện nay có khá nhiều thông tin với những mức giá khác nhau khiến bạn cảm thấy bối rối. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng […]
50 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Để Học Tốt Tiếng Anh

50 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Để Học Tốt Tiếng Anh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 50 từ tiếng Anh thông dụng nhất để bạn có thể học tốt tiếng Anh. Du Học Philippines và các bạn sẽ giúp bạn cải thiện từ vựng và giao tiếp tiếng Anh tốt hơn, đặc biệt là với những ai muốn đi du […]
Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực Philippines: Tìm hiểu về món ăn và đặc sản địa phương

Ẩm thực là một trong những thế mạnh của Philippines với hàng trăm món ăn độc đáo và đặc sản địa phương. Từ món ăn truyền thống như Adobo và Lechon, đến những món ăn đặc biệt như Balut và Kinilaw, đất nước này có rất nhiều để đưa ra cho những người yêu thích […]
By the way là gì: Tìm hiểu về cụm từ thông dụng trong giao tiếp

By the way là gì: Tìm hiểu về cụm từ thông dụng trong giao tiếp

“By the way” là một cụm từ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày, dùng để chuyển sang một chủ đề mới hoặc thêm thông tin liên quan đến chủ đề đang trò chuyện. Nó thường được sử dụng trong cuộc trò chuyện với những người thân hoặc bạn bè, nhưng cũng có thể dùng […]
Bị viêm gan B có đi du học được không?

Bị viêm gan B có đi du học được không?

Như chúng ta đã biết, trước khi đi du học các bạn du học sinh đều phải trải qua quá trình khám sức khỏe. Ngoài những bệnh truyền nhiễm cực kỳ đặc biệt và nguy cấp sẽ bị lệnh cấm nhập cảnh vào các quốc gia khác. Còn 1 số bệnh khiến cho người mắc […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học