Tự học tiếng Anh là gì?

Ngày 23/06/2024
1.004 lượt xem

Tự học tiếng Anh là “Self-Study” hoặc “Autodidacticism” (nếu nói về việc học thông qua tự học mà không có giáo viên hướng dẫn). Là một quá trình học tập mà một người dùng tự giúp đỡ mình và tự giảng dạy cho mình thông qua các tài liệu, công cụ và nguồn thông tin trực tuyến hoặc in. Nó khác với học tập truyền thống, trong đó người học được giảng dạy bởi một giáo viên hoặc giảng viên trong một môi trường học tập chính thức.

1. Phân biệt “Self-Study” và “Autodidacticism”

“Self-study” (học tự luyện) là việc học một môn học hoặc chủ đề mà không có sự giúp đỡ của giáo viên hoặc huấn luyện viên. Điều này có thể bao gồm việc tìm hiểu từ sách, bài tập, hoặc tài liệu trực tuyến.

Trong khi đó, “Autodidacticism” (tự học) là kỹ năng hoặc quá trình học mà một người đã tự mình thực hiện, không cần sự giúp đỡ của người khác. Nó có thể bao gồm việc học tự luyện, nhưng cũng có thể bao gồm việc học từ kinh nghiệm và tự mình thử nghiệm.

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tự học

 • Self-study: học tập tự chủ
 • Autodidacticism: học tập tự chủ, tự học
 • Self-education: học tập tự chủ, tự học
 • Self-learning: học tập tự chủ, tự học
 • Independent study: học tập tự chủ
 • Self-directed learning: học tập tự chủ, tự học tự quản.

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến tự học

 • “I am teaching myself how to code through online tutorials.”
 • “Self-study is an effective way to improve language skills.”
 • “I prefer to learn on my own rather than in a traditional classroom setting.”
 • “I am able to learn at my own pace through self-study.”
 • “Self-study allows me to focus on the specific areas I need improvement in.”
 • “I find that self-directed learning is more engaging and motivating.”

Hướng dẫn dịch

 • “Tôi đang tự dạy mình cách viết mã thông qua các hướng dẫn trực tuyến.”
 • “Tự học là một cách hiệu quả để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ.”
 • “Tôi thích tự học hơn là trong môi trường lớp học truyền thống.”
 • “Tôi có thể học theo tốc độ của riêng mình thông qua việc tự học.”
 • “Tự học cho phép tôi tập trung vào những lĩnh vực cụ thể mà tôi cần cải thiện.”
 • “Tôi thấy rằng việc học tự định hướng hấp dẫn và có động lực hơn.”

4. Bài viết về tự học bằng tiếng Anh

Self-education or self-study is the process of educating oneself without the guidance of a teacher or formal institution. It is a way to take control of one’s own learning and development by choosing what to learn and how to learn it. This type of learning can take place in many forms, including online courses, reading books, attending workshops, and practicing a skill. Some of the benefits of self-study include the ability to learn at one’s own pace, the ability to focus on specific areas of interest, and the ability to fit learning into a busy schedule. However, it can also be challenging to stay motivated and hold oneself accountable for progress. Self-study requires discipline, motivation, and self-direction, but it can be a powerful tool for personal and professional growth.

Hướng dẫn dịch

Tự giáo dục hay tự học là quá trình giáo dục bản thân mà không có sự hướng dẫn của giáo viên hoặc tổ chức chính thức. Đó là một cách để kiểm soát việc học và phát triển của chính mình bằng cách chọn học cái gì và học như thế nào. Kiểu học này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm các khóa học trực tuyến, đọc sách, tham dự hội thảo và thực hành một kỹ năng. Một số lợi ích của việc tự học bao gồm khả năng học theo tốc độ của riêng mình, khả năng tập trung vào các lĩnh vực cụ thể mà bạn quan tâm và khả năng sắp xếp việc học phù hợp với lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, cũng có thể là một thách thức để duy trì động lực và tự chịu trách nhiệm về sự tiến bộ. Tự học đòi hỏi kỷ luật, động lực và tự định hướng, nhưng nó có thể là một công cụ mạnh mẽ để phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học