Hướng dẫn chi tiết về câu điều kiện loại 3 và cách sử dụng hiệu quả trong viết tiếng Anh

Ngày 22/06/2024
523 lượt xem

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về câu điều kiện loại 3, bao gồm cách sử dụng công thức và cấu trúc câu để viết chính xác, cùng với ví dụ minh họa và bài tập để bạn có thể thực hành. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ so sánh các loại câu điều kiện khác như loại 1 và loại 2 để bạn có thể hiểu rõ hơn về chúng.

1. Giới thiệu về câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3, hay còn được gọi là câu điều kiện không có thực tế, là một trong ba loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ hoặc hiện tại.

Công thức của câu điều kiện loại 3 là:

If + S + had + PII, S + would/could/might + have + PII

Trong đó, S là chủ ngữ của câu, PII là dạng phân từ quá khứ của động từ, had được sử dụng để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ trước một thời điểm khác trong quá khứ, và would/could/might have được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc không xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ về câu điều kiện loại 3 là: If I had studied harder in college, I would have gotten a better job. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn ở đại học, tôi đã có được công việc tốt hơn.)

Các loại câu điều kiện khác bao gồm:

 • Câu điều kiện loại 1: được sử dụng để diễn tả một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại. Công thức của câu điều kiện loại 1 là: If + S + V(s/es), S + will + V. Ví dụ: If it rains, I will stay home. (Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà.)
 • Câu điều kiện loại 2: được sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế trong hiện tại hoặc tương lai. Công thức của câu điều kiện loại 2 là: If + S + V2, S + would/could/might + V. Ví dụ: If I had more time, I would travel around the world. (Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới.)

Các loại câu điều kiện khác nhau thường được sử dụng trong các tình huống khác nhau, do đó, quan trọng để hiểu cách sử dụng mỗi loại câu điều kiện để có thể viết câu một cách chính xác và hiệu quả.

2. Công thức và cấu trúc câu điều kiện loại 3

a. Công thức của câu điều kiện loại 3

Công thức của câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ hoặc hiện tại. Công thức này được sắp xếp theo thứ tự như sau:

If + S + had + PII, S + would/could/might + have + PII

Trong đó, S là chủ ngữ của câu, PII là dạng phân từ quá khứ của động từ, had được sử dụng để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ trước một thời điểm khác trong quá khứ, và would/could/might have được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc không xảy ra trong quá khứ.

b. Cấu trúc câu điều kiện loại 3

Cấu trúc của câu điều kiện loại 3 được xây dựng theo công thức nêu trên. Câu điều kiện loại 3 bao gồm hai phần: mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả.

Mệnh đề điều kiện: được bắt đầu bằng từ “if”, theo sau là chủ ngữ (S) và động từ “had” với dạng phân từ quá khứ (PII).

Mệnh đề kết quả: được bắt đầu bằng chủ ngữ (S), theo sau là động từ “would/could/might” và động từ “have” với dạng phân từ quá khứ (PII).

Ví dụ: If I had known that the concert was cancelled, I would have stayed at home. (Nếu tôi biết rằng buổi hòa nhạc bị hủy, tôi sẽ ở nhà.)

Trong ví dụ trên, “If I had known that the concert was cancelled” là mệnh đề điều kiện và “I would have stayed at home” là mệnh đề kết quả.

Tóm lại, cách sử dụng câu điều kiện loại 3 là diễn tả một điều kiện không có thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ hoặc hiện tại. Công thức của câu điều kiện loại 3 bao gồm mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả, với động từ “had” và “would/could/might have”.

3. Ví dụ về câu điều kiện loại 3

a. Ví dụ về câu điều kiện loại 3 khẳng định

 • If I had studied harder, I would have passed the test. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã qua được bài kiểm tra.)
 • If she had known how to drive, she would have gone to the party. (Nếu cô ấy biết lái xe, cô ấy đã đi đến buổi tiệc.)
 • If he had taken the train, he would have arrived on time. (Nếu anh ta đi tàu, anh ta đã đến đúng giờ.)

Trong các ví dụ trên, câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ. Nếu điều kiện được đáp ứng, kết quả được diễn tả trong phần kết quả của câu.

b. Ví dụ về câu điều kiện loại 3 phủ định

 • If I had not missed the bus, I would have arrived on time. (Nếu tôi không bỏ lỡ xe buýt, tôi đã đến đúng giờ.)
 • If he had not eaten so much, he would not have been sick. (Nếu anh ta không ăn quá nhiều, anh ta sẽ không bị ốm.)
 • If they had not lost the game, they would have made it to the finals. (Nếu họ không thua trận đấu, họ đã đi đến trận chung kết.)

Trong các ví dụ trên, câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ. Nếu điều kiện không được đáp ứng, kết quả được diễn tả trong phần kết quả của câu.

Tóm lại, ví dụ về câu điều kiện loại 3 bao gồm cả câu điều kiện loại 3 khẳng định và câu điều kiện loại 3 phủ định. Các ví dụ này giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách sử dụng và công thức của câu điều kiện loại 3.

4. Cách sử dụng câu điều kiện loại 3

a. Khi nào sử dụng câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ. Điều này có thể xảy ra khi nói về một sự kiện trong quá khứ mà không thể thay đổi hoặc khi nói về một tình huống không có thật.

Ví dụ:

 • If I had more money, I would travel the world. (Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới.)
 • If I had studied harder, I would have passed the test. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn, tôi đã qua được bài kiểm tra.)

b. Các lưu ý khi sử dụng câu điều kiện loại 3

 • Câu điều kiện loại 3 được sử dụng trong câu điều kiện ẩn, tức là điều kiện không được nêu rõ.
 • Câu điều kiện loại 3 thường đi kèm với giới từ “if”.
 • Thường dùng thì quá khứ hoàn thành ở mệnh đề điều kiện và dạng “would have + V3” ở mệnh đề kết quả.
 • Câu điều kiện loại 3 thường được sử dụng trong văn nói và văn viết không chuyên nghiệp.

c. Ví dụ thực tế

 • If I had known you were coming, I would have cleaned the house. (Nếu tôi biết rằng bạn sắp đến, tôi đã dọn dẹp nhà rồi.)
 • If she had not been tired, she would have gone to the party. (Nếu cô ấy không mệt, cô ấy đã đi đến buổi tiệc.)
 • If they had left earlier, they would have avoided the traffic jam. (Nếu họ rời đi sớm hơn, họ đã tránh được tắc đường.)

Tóm lại, câu điều kiện loại 3 được sử dụng để diễn tả một điều kiện không có thực tế hoặc không có khả năng xảy ra trong quá khứ. Khi sử dụng câu điều kiện loại 3, cần chú ý các lưu ý và cách sử dụng đúng để tránh nhầm lẫn hoặc sai sót.

5. Bài tập câu điều kiện loại 3

Bài tập là một cách tuyệt vời để củng cố kiến thức và kỹ năng về câu điều kiện loại 3. Dưới đây là một số bài tập câu điều kiện loại 3 để bạn có thể thực hành:

Bài tập 1: Điền giới từ hoặc giới từ nào còn thiếu trong các câu sau đây:

 1. If he had gone to bed early last night, he ____________________ feeling better today. (in/on/at)
 2. I wouldn’t have missed the flight ____________________ I had woken up on time. (if/when)
 3. If you hurry, you might be able to catch the train ____________________ time. (in/on/at)
 4. If he had studied harder, he ____________________ failed the test. (wouldn’t have/wouldn’t)
 5. If I had known you were coming, I ____________________ baked a cake. (would/will)

Bài tập 2: Hoàn thành câu điều kiện loại 3 cho các tình huống sau đây:

 1. Nếu tôi biết bạn đến, tôi đã đón bạn ở sân bay. (If I had known you were coming, I ____________________ you up at the airport.)
 2. Anh ấy sẽ không bị mất việc nếu anh ấy không đến muộn hôm qua. (He ____________________ his job if he hadn’t been late yesterday.)
 3. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ tham gia khóa học tiếng Pháp. (If I ____________________ time, I would take a French course.)
 4. Nếu nó không mưa vào ngày hôm qua, chúng tôi đã đi dạo bờ sông. (If it ____________________ yesterday, we would have walked along the river.)
 5. Tôi đã chuyển khoản cho anh ấy tiền nếu tôi biết số tài khoản của anh ấy. (I ____________________ him the money if I had known his account number.)

Bài tập 3: Viết lại câu sau đây sử dụng câu điều kiện loại 3:

 1. If she hadn’t missed the train, she would have arrived on time. → She ____________________ on time if she hadn’t missed the train.
 2. If I had studied harder, I would have passed the exam. → I ____________________ the exam if I had studied harder.
 3. If he had taken the bus, he wouldn’t have been late for the meeting. → He ____________________ late for the meeting if he had taken the bus.
 4. If they hadn’t seen the movie, they wouldn’t have understood the reference. → They ____________________ the reference if they hadn’t seen the movie.
 5. If I had known you were allergic to nuts, I wouldn’t have baked a cake with nuts. → I ____________________ a cake with nuts if I had known you were allergic to them.

Những bài tập trên sẽ giúp bạn ôn tập và rèn luyện kỹ năng sử dụng câu điều kiện loại 3. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc sử dụng câu điều kiện loại 3 cần được áp dụng đúng cách trong ngữ cảnh phù hợp.

6. Viết lại câu điều kiện loại 3

Viết lại câu điều kiện loại 3 bằng các cấu trúc khác là một cách để thể hiện sự linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Dưới đây là một số cách viết lại câu điều kiện loại 3 bằng các cấu trúc khác:

Cấu trúc “had + participle” :

 • Original: If I had studied harder, I would have passed the exam.
 • Rewrite: Had I studied harder, I would have passed the exam.

Cấu trúc “if + past perfect, would/could/might + have + past participle” :

 • Original: If she had seen the movie, she would have enjoyed it.
 • Rewrite: She would have enjoyed the movie if she had seen it.

Cấu trúc “were to + infinitive” :

 • Original: If I had more money, I would buy a new car.
 • Rewrite: Were I to have more money, I would buy a new car.

Cấu trúc “should + infinitive” :

 • Original: If I had known you were sick, I would have visited you in the hospital.
 • Rewrite: Should I have known you were sick, I would have visited you in the hospital.

Cấu trúc “if only + past perfect” :

 • Original: If I had won the lottery, I would have quit my job.
 • Rewrite: If only I had won the lottery, I would have quit my job.

Việc viết lại câu điều kiện loại 3 bằng các cấu trúc khác giúp người học rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hơn, tuy nhiên cần lưu ý rằng mỗi cấu trúc lại có ngữ cảnh và ý nghĩa sử dụng khác nhau. Do đó, việc áp dụng đúng cấu trúc vào đúng ngữ cảnh sẽ giúp bạn sử dụng câu điều kiện loại 3 một cách chính xác và hiệu quả.

7. Tổng kết

a. Tóm tắt về câu điều kiện loại 3 và cách sử dụng

Câu điều kiện loại 3 là một loại câu điều kiện trong tiếng Anh, thể hiện một điều kiện không thực tế trong quá khứ. Cấu trúc chung của câu điều kiện loại 3 là “If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3”.

Để sử dụng câu điều kiện loại 3, chúng ta cần xác định được điều kiện không thực tế trong quá khứ và thể hiện kết quả của điều đó nếu nó có thể xảy ra. Các từ “would”, “could”, “might” thường được sử dụng để thể hiện kết quả.

b. Lợi ích của việc sử dụng câu điều kiện loại 3 trong viết tiếng Anh

Việc sử dụng câu điều kiện loại 3 trong viết tiếng Anh giúp cho người viết có thể thể hiện được sự khác biệt giữa điều kiện không thực tế và thực tế trong quá khứ. Điều này giúp cho người đọc dễ dàng hiểu được ý nghĩa của câu và tăng tính chính xác trong viết.

Hơn nữa, việc sử dụng câu điều kiện loại 3 còn giúp cho người học tiếng Anh có thể nâng cao kỹ năng viết của mình, đặc biệt là trong việc viết các đoạn văn về quá khứ hoặc các câu chuyện có tính hư cấu.

Với các ví dụ và bài tập ở trên, hy vọng rằng bạn đã có thể hiểu và sử dụng tốt câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên và không ngừng cải thiện kỹ năng của mình để có thể sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo và tự tin.

Tin liên quan
Hướng dẫn làm thế nào để sang Philippines du học

Hướng dẫn làm thế nào để sang Philippines du học

Bài viết cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích về quá trình chuẩn bị, đăng ký và thực hiện việc sang Philippines du học, đồng thời giúp bạn hiểu rõ hơn về những yếu tố quan trọng liên quan đến quá trình này. 1. Giới thiệu 1.1. Lý do chọn Philippines để du […]
Slay là gì? Tìm hiểu về ý nghĩa của từ "slay" trong tiếng Anh

Slay là gì? Tìm hiểu về ý nghĩa của từ "slay" trong tiếng Anh

“Slay” là một từ được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từ “slay” là gì, và cách sử dụng nó trong câu. 1. Giới thiệu về từ “slay” 1.1. Định […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học