Hướng dẫn sử dụng và bài tập về câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh

Ngày 24/04/2024
474 lượt xem

Câu điều kiện loại 1 là một trong những cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh, được sử dụng để thể hiện một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn công thức, cấu trúc, ví dụ và bài tập để giúp bạn hiểu và sử dụng câu điều kiện loại 1 một cách chính xác.

1. Giới thiệu về câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 (Conditional type 1) là một cấu trúc câu rất phổ biến trong tiếng Anh, thường được sử dụng để diễn tả một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai và kết quả của điều đó. Cụ thể, câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả một sự kiện trong tương lai và điều kiện để xảy ra sự kiện đó là chân thực hoặc có khả năng xảy ra.

Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 bao gồm hai phần: “if clause” (mệnh đề điều kiện) và “main clause” (mệnh đề chính). Trong mệnh đề điều kiện, ta sử dụng “if” hoặc “when” (nếu) cùng với thì hiện tại đơn để diễn tả điều kiện. Trong mệnh đề chính, ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn tả kết quả.

Ví dụ:

 • If it rains tomorrow, I will stay at home. (Nếu mai trời mưa, tôi sẽ ở nhà.)
 • When you come to my house, I will show you around. (Khi bạn đến nhà tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi xem quanh.)

Cách sử dụng và lưu ý khi dùng câu điều kiện loại 1:

 • Sử dụng “if” hoặc “when”

Khi sử dụng câu điều kiện loại 1, chúng ta có thể sử dụng từ “if” hoặc “when” để diễn tả điều kiện. Tuy nhiên, “if” được sử dụng phổ biến hơn. “If” dùng để diễn tả điều kiện không chắc chắn hoặc không chắc chắn nhưng có thể xảy ra, trong khi “when” được sử dụng để diễn tả điều kiện chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

 • Thì hiện tại đơn trong mệnh đề điều kiện

Thì hiện tại đơn (simple present) thường được sử dụng trong mệnh đề điều kiện. Thì này được dùng để diễn tả một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai.

 • Thì tương lai đơn trong mệnh đề chính

Trong mệnh đề chính, ta sử dụng thì tương lai đơn (simple future) để diễn tả kết quả nếu điều kiện được thỏa mãn. Thì tương lai đơn bao gồm động từ “will” hoặc “be going to” và dạng nguyên mẫu của động từ.

 • Các trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt, ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) trong mệnh đề điều kiện để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm hiện tại, và thì tương lai đơn trong mệnh đề chính để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai nếu điều kiện được thỏa mãn.

Ví dụ: If it is raining, I am getting wet. (Nếu trời đang mưa, tôi đang bị ướt.)

 • Lưu ý về thứ tự của các mệnh đề

Khi sử dụng câu điều kiện loại 1, ta cần lưu ý về thứ tự của các mệnh đề. Mệnh đề điều kiện thường đứng trước mệnh đề chính. Nếu muốn đảo ngược thứ tự, ta cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề.

Ví dụ: I will stay at home if it rains tomorrow. (Tôi sẽ ở nhà nếu mai trời mưa.)

Trên đây là những thông tin cơ bản về câu điều kiện loại 1. Nắm vững cấu trúc và cách sử dụng của câu điều kiện loại 1 sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

2. Cấu trúc và công thức của câu điều kiện loại 1

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: Câu điều kiện loại 1 bao gồm hai phần: mệnh đề điều kiện (if-clause) và mệnh đề kết quả (main clause). Mệnh đề điều kiện thường đi trước mệnh đề kết quả, được phân tách bằng dấu phẩy (,).

Cấu trúc chung của câu điều kiện loại 1:

 • If + simple present tense, + simple future tense (will + V-infinitive)

Một số dạng cụ thể của câu điều kiện loại 1:

 • If + subject + present simple, subject + will + infinitive verb
 • If + subject + present simple, subject + can/may/might + infinitive verb
 • If + subject + present simple, subject + present simple

Công thức của câu điều kiện loại 1: Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để diễn tả điều kiện có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai. Công thức của câu điều kiện loại 1 bao gồm hai phần như sau:

If + mệnh đề điều kiện (present simple), + mệnh đề kết quả (will + V-infinitive)

Ví dụ:

 • If it rains, I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà.)
 • If I have time, I will help you with your project. (Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ giúp bạn với dự án của bạn.)
 • If she studies hard, she will pass the test. (Nếu cô ấy học chăm chỉ, cô ấy sẽ đỗ kỳ thi.)

Lưu ý khi sử dụng câu điều kiện loại 1:

 • Nếu mệnh đề điều kiện là “you”, ta có thể sử dụng “you” thay cho “if”. Ví dụ: “You come to my party, you will have a great time.”
 • Nếu mệnh đề kết quả là “I am going to”, ta có thể sử dụng “will” thay cho “am going to”. Ví dụ: “If I have time, I will visit my friend.”
 • Nếu mệnh đề kết quả là “be” (trong trường hợp có sự so sánh), ta sử dụng “be” ở dạng giống với mệnh đề điều kiện. Ví dụ: “If he is happy, I am happy too.”

3. Ví dụ về câu điều kiện loại 1

Dưới đây là một số ví dụ về câu điều kiện loại 1 trong các tình huống khác nhau:

 • Ví dụ về câu điều kiện loại 1 để diễn tả sự thật hiện tại:

If it rains, the ground gets wet. (Nếu trời mưa, đất đai ướt.)

 • Ví dụ về câu điều kiện loại 1 để diễn tả sự việc có thể xảy ra trong tương lai:

If I have time tomorrow, I will call you. (Nếu tôi có thời gian ngày mai, tôi sẽ gọi cho bạn.)

 • Ví dụ về câu điều kiện loại 1 để diễn tả điều kiện không thật sự xảy ra trong hiện tại:

If I had more money, I would buy a new car. (Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua một chiếc xe mới.)

 • Ví dụ về câu điều kiện loại 1 để diễn tả một kế hoạch trong tương lai nếu điều kiện xảy ra:

If it snows tomorrow, we will go skiing. (Nếu trời mưa tuyết ngày mai, chúng ta sẽ đi trượt tuyết.)

 • Ví dụ về câu điều kiện loại 1 để diễn tả một điều không chắc chắn nhưng có khả năng xảy ra:

If you study hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.)

 • Ví dụ về câu điều kiện loại 1 để diễn tả một lời đề nghị trong tương lai:

If you come to my party, you will have a great time. (Nếu bạn đến tiệc của tôi, bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời.)

Các ví dụ trên đây cho thấy rằng câu điều kiện loại 1 có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để diễn tả điều kiện và kết quả của nó. Việc nắm vững cách sử dụng câu điều kiện loại 1 sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

4. Viết lại câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 là một dạng câu điều kiện trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai và kết quả của điều kiện đó. Việc viết lại câu điều kiện loại 1 giúp thay đổi ý nghĩa của câu ban đầu và là một kỹ năng quan trọng trong việc sử dụng tiếng Anh.

Dưới đây là một số cách viết lại câu điều kiện loại 1:

 • Sử dụng “unless” thay cho “if not”: Ví dụ: If you don’t eat breakfast, you will be hungry later. Unless you eat breakfast, you will be hungry later.
 • Sử dụng “as long as” thay cho “if”: Ví dụ: If you study hard, you will pass the exam. As long as you study hard, you will pass the exam.
 • Sử dụng “provided that” hoặc “providing” thay cho “if”: Ví dụ: If you finish your work, you can go home. Provided that you finish your work, you can go home.
 • Sử dụng “in case” thay cho “if”: Ví dụ: If it rains, I will stay at home. In case it rains, I will stay at home.
 • Sử dụng “suppose/supposing” thay cho “if”: Ví dụ: If you don’t hurry, we will miss the train. Supposing you don’t hurry, we will miss the train.
 • Sử dụng “when” thay cho “if”: Ví dụ: If you see John, tell him to call me. When you see John, tell him to call me.
 • Sử dụng “provided/providing/provided that” thay cho “if”: Ví dụ: If the weather is good, we will go for a picnic. Provided that the weather is good, we will go for a picnic.
 • Sử dụng “on condition that” thay cho “if”: Ví dụ: If you promise to come back early, I will lend you the car. On condition that you promise to come back early, I will lend you the car.

Những cách viết lại câu điều kiện loại 1 trên đây giúp thay đổi cấu trúc câu ban đầu và mang lại nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc viết lại câu điều kiện loại 1 có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu gốc, do đó cần phải cân nhắc kỹ trước khi thay đổi cấu trúc của câu.

5. Bài tập về câu điều kiện loại 1

Để nâng cao khả năng sử dụng câu điều kiện loại 1, bạn có thể thực hành trên các bài tập sau đây:

Bài tập 1: Hoàn thành câu với động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp để tạo thành câu điều kiện loại 1.

 • If I (have) time, I will call you.
 • If you (not be) careful, you will make a mistake.
 • If we (not hurry), we will miss the train.
 • If he (study) hard, he will pass the exam.
 • If they (arrive) on time, we will start the meeting.

Bài tập 2: Sử dụng các từ cho trước để hoàn thành câu điều kiện loại 1.

 1. You / be / successful / if / you / work / hard. -> You will be successful if you work hard.
 2. I / not / go / to the party / if / I / not / feel / well. -> I will not go to the party if I do not feel well.
 3. She / get lost / if / she / not / follow / the map. -> She will get lost if she does not follow the map.
 4. They / not / have enough money / if / they / not / save / some. -> They will not have enough money if they do not save some.
 5. We / not / be able to finish / the project / if / we / not / work / together. -> We will not be able to finish the project if we do not work together.

Bài tập 3: Viết lại câu sau bằng câu điều kiện loại 1.

 1. If she works hard, she will pass the exam. -> She will pass the exam if she works hard.
 2. If he studies every day, he will learn English quickly. -> He will learn English quickly if he studies every day.
 3. If they don’t hurry, they will miss the train. -> They will miss the train if they don’t hurry.
 4. If it doesn’t rain, we will have a picnic. -> We will have a picnic if it doesn’t rain.
 5. If you leave now, you will arrive on time. -> You will arrive on time if you leave now.

Trên đây là một số bài tập để bạn có thể thực hành và nâng cao khả năng sử dụng câu điều kiện loại 1. Nếu có thắc mắc hoặc cần giải đáp thêm về bài tập, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu hoặc tìm kiếm trên internet để có thêm kiến thức và kinh nghiệm.

6. Kết luận

Câu điều kiện loại 1 là một trong những cấu trúc ngữ pháp cơ bản và quan trọng nhất trong tiếng Anh. Đây là một công cụ hữu ích giúp người học sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự nhiên, đặc biệt là trong việc diễn tả các tình huống có thể xảy ra hoặc không xảy ra.

Trong phần giới thiệu, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của câu điều kiện loại 1 và cách sử dụng nó trong tiếng Anh. Cấu trúc của câu điều kiện loại 1 cũng đã được trình bày rõ ràng trong phần tiếp theo. Chúng ta đã biết rằng câu điều kiện loại 1 có thể sử dụng với tất cả các động từ trong tiếng Anh và được dùng để diễn tả sự việc có thể xảy ra ở tương lai nếu điều kiện được đưa ra là đúng.

Phần ví dụ đã cung cấp cho bạn nhiều ví dụ khác nhau để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng câu điều kiện loại 1. Bạn có thể áp dụng các ví dụ này vào các tình huống khác nhau để tránh nhầm lẫn và sử dụng câu điều kiện loại 1 một cách chính xác.

Chúng ta cũng đã cùng nhau thực hành bằng các bài tập để nâng cao kỹ năng sử dụng câu điều kiện loại 1 của bạn. Bằng cách làm các bài tập này, bạn sẽ trở nên tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh.

Tóm lại, câu điều kiện loại 1 là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng Anh. Khi bạn hiểu và sử dụng nó đúng cách, bạn sẽ có khả năng diễn đạt một cách chính xác và trôi chảy hơn trong tiếng Anh.

Tin liên quan
Thì hiện tại tiếp diễn - Công thức, cách dùng và bài tập

Thì hiện tại tiếp diễn - Công thức, cách dùng và bài tập

Du Học Philippines sẽ giới thiệu về thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh, bao gồm công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết và những từ không chia ở thì này. Bài viết cũng cung cấp các ví dụ và bài tập để giúp người đọc hiểu rõ hơn về thì hiện tại […]
Danh từ đếm được và không đếm được - Lý thuyết và bài tập

Danh từ đếm được và không đếm được - Lý thuyết và bài tập

Bài viết giải thích khái niệm về danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh, cùng các ví dụ cụ thể để độc giả hiểu rõ hơn về chúng. Bên cạnh đó, Du Học Philippines cũng cung cấp cho độc giả những bài tập về danh từ đếm được và không đếm […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học