CPILS khóa học TOEIC

Bài học tập trung vào hai kỹ năng chính phục vụ cho kỳ thi TOEIC là Reading và Listening. Giáo viên sẽ giúp bạn phân tích và giải quyết các vấn đề khó của bài thi. Trường tổ chức thi thử TOEIC hai lần mỗi tháng vào chiều thứ 6 từ 16:30~18:30.

4 giờ 1:1, 2 giờ nhóm nhỏ, 3 giờ nhóm lớn, 3 giờ tự học

1. TOEIC Basic

Lớp học 1:1 (4 tiết): TOEIC Listening Parts 3 & 4, TOEIC Reading Parts 5 & 6, TOEIC Reading Part 7, TOEIC Grammar.

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): TOEIC Listening Parts 1 & 2, TOEIC Vocabulary

Lớp học nhóm lớn (3 tiết): TOEIC Listening, TOEIC Reading, TOEIC Dictation

Tự học bắt buộc (3 giờ): Từ 18:40~21:30, có giáo viên giám sát và hướng dẫn. Không có các giờ học đặc biệt như đối với khóa ESL vì học viên phải hoàn thành rất nhiều bài tập về nhà.

2. TOEIC Intermediate/ TOEIC Guarantee

Lớp học 1:1 (4 tiết): TOEIC Listening Parts 3 & 4, TOEIC Reading Parts 5 & 6, TOEIC Reading Part 7, TOEIC Listening Parts 1 & 2

Lớp học nhóm nhỏ 1:4 (2 tiết): TOEIC Grammar, TOEIC Vocabulary

Lớp học nhóm lớn (3 tiết): TOEIC Listening, TOEIC Reading, TOEIC Dictation

Tự học bắt buộc (3 giờ): Từ 18:40~21:30, có giáo viên giám sát và hướng dẫn. Không có các giờ học đặc biệt như đối với khóa ESL vì học viên phải hoàn thành rất nhiều bài tập về nhà.

Điều kiện tham gia khóa TOEIC Đảm bảo:

Thời gian học tối thiểu là 12 tuần. Học viên phải đáp ứng yêu cầu đầu vào như sau:

  • 100% tham gia các lớp học, tự học và bài kiểm tra (Bao gồm TOEIC Mock Test và ESL Progress Test)
  • Hoàn thành 100% bài tập về nhà
  • Học viên phải duy trì được điểm trên từng kỹ năng trong bài thi Mock test. Nếu điểm thi Mock test của học viên thấp hơn so với bài thi trước (quá 3 lần) thì khóa đảm bảo không còn hiệu lực.
  • Học viên phải giữ được điểm TOEIC chính thức không được thấp hơn điểm thi thử của mình lần trước.
  • Học viên không được có nhiều hơn 5 điểm phạt từ bộ phận quản lý nhà trường
  • Học viên được miễn phí một lần lệ phí thi TOEIC chính thức.