Designed and built with care, filled with creative elements

Top

HELP LONGLONG Lớp Học

HELP LONGLONG

Lớp Học

Ở hầu hết các trường Anh ngữ theo mô hình Sparta, việc học các lớp tự chọn có thể không bắt buộc nhưng ở HELP Longlong, các lớp học này và các bài kiểm tra từ là bắt buộc.
Nội dung các lớp tự chọn bao gồm IELTS Listening, Grammar, Pronunciation, Zumba… Học viên phải chọn 1 môn và sĩ số mỗi lớp sẽ không vượt quá 20. Các giáo viên luôn tích cực truyền đạt thông tin và trao đổi với học viên một cách nghiêm túc như mọi lớp học bình thường khác.

View:

Lớp 1:1

Lớp Nhóm

Lớp Tự Học

Phòng Kiểm Tra