Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI Main Campus Toà Nhà Hành Chính

API BECI Main Campus

Toà Nhà Hành Chính

Tòa nhà hành chính bao gồm: Văn phòng Quản lý BECI, Văn phòng Giáo vụ và Văn phòng hỗ trợ sinh viên. Các thủ tục liên quan đến visa và giấy phép học tập cũng trực thuộc quyền quản lý ở tòa nhà này. Ngoài ra, bên trong tòa nhà còn có phòng SPEAK- UP, văn phòng Speaking Prescrip-tion, trung tâm REHAB.